Effect of Social Isolation Stress on the Composition of Gastric Mucus


Liman N. , Alan E. , Aşçıoğlu M., Sağsöz H.

34. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Erzurum, Turkey, 6 - 10 October 2008, pp.87

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Erzurum
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.87

Abstract

Giriş ve Am a ç : Mide mukozasını örten mukus katmanı patojenik mikroorganizma ve

to ksinlerle bulaşık gıdalar içeren luminal içeriğe karşı bir bariyer o luşturur. Gastrik mukus

müsin adı verilen yüksek molekül ağırlıklı ka rb o n h id ratta n zengin g lik o p ro te in le r içerir.

Gastrik müsinler MUC1, MUC5AC ve MUC6'yı içine alır. Bu çalışmanın amacı stresin gastrik

mukus ile je l oluştu ra n bir musin olan MUC5AC içeriği üzerindeki olası etkisinin

belirlenmesidir.

M a te ry a l ve M e to d : Çalışmada Erciyes Üniversitesi Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi

DEKAMj'nden sağlanan 20 adet Sprague Davvley erkek sıçanlar erişkin (10 aylık) kontrol ve

izolasyon g rubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Kontrol grupla rın da k i sıçanlar kafeslere 5'erli

: acak şekilde y e rle ş tirile re k DEKAM'daki d iğ e r sıçanların kafesleri ile aynı odada

oulunduruldu. Sosyal izolasyon stresi grubu ise 28 gün süreyle ayrı bir odada ve her biri ayrı

Kafeste barındırıldı. Çalışma sonunda derin anestezi altındaki sıçanlardan alınan mide

örnekleri %10'luk fo rm a ld e h it ve karnoy solüsyonlarında te sp it edildi ve rutin histolojik

şlem elerden g e ç irile re k bloklandı. Alınan kesitlere Alcian blue (pH :2 ,5 )-P e rio d ic Acid Schifft,

High Iron Diamine - Alcian blue (pH:2,5) ve MUC5AC im munoreaktivitesini belirlemek için

s tre p a v id in -b iotin -p e ro k s id a z yöntem i uygulandı. Preparatlar ışık mikroskobunda

d e ğ e rle n d irile re k fo to ğ ra fla n d ı.

B u lg u la r: Kontrol g rubu sıçanların midelerinin kardiya bö lg e s in de yüzey epitelinin nötral ve

sülfomüsinleri kardiya bezlerinin ise sia lom üs inle ri içerdiği belirlendi. Fundusta yüzey ve

'"oveola epitelinin çoğunlukla nötral müsinler olmak üzere sülfatlı müsinleri, bezlerin boyun

Kısımlarının ise az miktarda sialom üsinleri içerdiği g ö zlendi. Pilorusta ise yüzey ve foveola

epitelinin nötral müsinlerden daha zengin o ld u ğ u, ancak az miktarda sü lfom ü s in le ri ürettiği,

bezlerin dip kısımlarının ise sialom üsinleri içerdiği te sp it e d ild i, izolasyon g ru bunda kardiya

bölgesinden başlayarak pilorus bölgesine kadar yüzey ve foveola e p ite lin d e sülfalı müsin

«çeriğinin arttığı belirle nd i. Kontrol g ru b u n d a midenin her üç bö lümü n d e yüzey ve foveola

eoitelinde gözlenen MUC5AC im mu n o rea k tiv ite s in in , izolasyon g ru bunda fundus

bölgesinden başlayarak özellikle pilorus bölgesinde artmış olduğu b e lirle nd i. Pilorus

bölgesinde luminal yüzeyde, yüzey ile foveola ep ite lin d e ve pilorus bezlerinde MUC5AC

sekresyonunda artış te sp it edildi.

T a rtışm a ve S o n u ç : Normal sıçan m idesinde MUC6'nın özellikle antral pilorus bezlerinde

re fundu su n müköz boyun hücreleri ile esas h ü c re le rin d e b u lunduğu b ild irild iğ i halde bu

çalışmada izolasyon g ru b u n d a MUC5AC im munoreaktivitesinin özellikle pilorusda artış

göstermesi ve g a s trik müsin içe riğ in de de sülfatlı müsinlerin artması midede mukozal

bariyerin b ü tünlüğünün korunmasında MUC5AC'nin ve sülfom ü s in le rin etkin olduğunu

göstermektedir.