COVID-19 TANISI İLE YATIRILAN HASTALARDA AKUT İSKEMİK İNME İNSİDANSI VE ÖZELLİKLERİ: TÜRKİYE'DE ÇOK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA


Atmaca M. M., Bülbül N. G., Ateş M. F., Selbest B., Eren F., Güler S., ...More

59. ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 13 - 18 December 2023, pp.316

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.316
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Amaç:

Akut iskemik inme (Aİİ), yüksek morbidite ve mortalite ile COVID-19 un nadir görülen bir komplikasyonudur. Bu çalışmada, COVID-19 lu hastalarda Aİİ nin sıklığını, özelliklerini ve sonlanımını bildirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem:

Bu çok merkezli ve kesitsel çalışma, Nisan 2020 ile Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hastanelerde yatan COVID-19’lu hastalardan Aİİ gelişenlerin ve gelişmeyenlerin ayrıntılı olarak özellikleri kaydedilerek karşılaştırıldı.

Bulgular:

Çalışmaya 693 hasta dahil edildi. On altı (%2,31) hastada Aİİ saptandı. Aİİ gelişen hastalarda ortanca yaş 77 (48-91) yıl idi ve hastaların 10 u (%62,5) kadındı. Başvuru anındaki medyan NIHSS skoru 9 idi (aralık 3-17). Total anterior sirkülasyon enfarktı (TACİ) en sık (%37,5) olan enfarkt tipiyken, kardiyoembolizm ise en sık etiyoloji (%37,5) idi. Dokuz hastada (%56,25) COVID-19 tanısından sonraki 24 saat içinde Aİİ gelişti. COVID-19 şiddeti 7 hastada (%43,75) şiddetli veya kritikti. Sekiz hasta öldü, 8 hasta taburcu edildi. Aİİ gelişen hastalarda gelişmeyenlere kıyasla daha yüksek oranda hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü öyküsü, serebrovasküler hastalık öyküsü, şiddetli ve kritik COVID-19, daha yüksek ortalama yaş ve daha uzun yoğun bakım ünitesinde kalış oranı saptandı (her biri için p<0,001).

Sonuç:

COVID-19’lu hastalarda Aİİ nadir değildir ve mortalite ile ilişkilidir. Komorbiditeleri ve şiddetli COVID-19 u olan yaşlı hastalarda COVID-19’un herhangi bir aşamasında özellikle de ilk 72 saatinde Aİİ ile karşılaşılabilir. İnme öyküsü olan COVID-19 hastalarda artmış Aİİ riski vardır.