İnterlökin-22’nin Multipl Skleroz Fare Modelinde Rolü


Creative Commons License

Yetkin M. F. , Eken A.

Uluslararası Türk Dünyası Multipl Skleroz Kongres, Antalya, Türkiye, 13 - 16 February 2020, ss.15

  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.15

Özet

AMAÇ: İnterlökin-22, IL-10 ailesine ait, Th17/Th22, ILC3 ve γδ
T hücreleri tarafından üretilen ve primer olarak etkisini IL-22 reseptör
kompleksini eksprese eden non-hematopöyetik hücrelerde gösteren bir
sitokindir. IL-22 ile ilgili bilgiler, bu sitokinin 2000 yılında keşfedilmesinden
bu yana hızla gelişmiş ve IL-22'nin rolü bağırsaklar, akciğer, karaciğer,
böbrek, timus, pankreas ve cilt dahil olmak üzere birçok dokuda
tanımlanmıştır. IL-22 esas olarak nonhematopoetik epitelyal ve stromal
hücrelerde etkisini gösterir ve doku tamiri ile hücre proliferasyonunda rol
oynar. IL-22 farklı inflamatuvar hastalıklarla ilişkisi gösterilmiştir ancak
MS patofizyolojisindeki rölü net bilinmemektedir. Bu çalışmada amacımız
IL-22 sitokininin, MS’in fare modeli olan deneysel otoimmün ensefalit
(EAE) modelinde, hastalık patogenezindeki rolünün araştırılmasıdır.
GEREÇ-YÖNTEM: IL-22 plasmid enjeksiyonu yoluyla IL-22 overekspresyonu
sağlanan C57BL/6 farelerde MOG35-55 immünizasyonu
ile deneysel otoimmün ensefalit (EAE) modeli geliştirilmiştir. Hastalık
patogenezi; EAE skorlaması, spinal kord Luxol Fast boyaması ve merkezi
sinir sistemine infiltre olan hücrelerin miktarı ve ürettikleri sitokinlerin
intraselüler sitokin boyama ile ölçülmesi gerçekleştirilerek değerlendirilmiştir
ve overekspresyonun hastalığa etkileri incelenmiştir(Şekil 1).
BULGULAR: IL-22 overekspresyonu istatistiksel olarak anlamlı şekilde
EAE skorlarını hafifletmiş, merkezi sinir sistemine T hücre infiltrasyonu
ve IL-17A+ hücrelerini ve demyelinasyonu azaltmıştır.
SONUÇ: Bu sonuçlar sistemik IL-22 uygulanmasının MS’te terapötik
fayda sağlayabileceğini göstermiştir. Ancak farklı sistemlerde ve farklı
hastalıklarda değişik etkileri olan bu sitokinin MS patofizyolojisindeki
faydalı rolünün netleşmesi için ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Multipl Skleroz, IL-22, EAE