Özsaydı S., & Balcı E., (2021). Erciyes Üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinde baş ağrısı sıklığı ve ilişkili faktörler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 11(3), 496-502. https://doi.org/10.5961/jhes.2021.469


Creative Commons License

Özsaydı S., Balcı E.

Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, vol.11, no.3, pp.496-502, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Baş ağrısı insanlarda bilinen en eski semptomlardan biri ve baş ağrısı bozuklukları nöroloji polikliniklerinde en çok konulan tanılardandır. İnsanların %90’ından fazlasında yaşamı boyunca en az bir kez baş ağrısı meydana gelmektedir. Tıp öğrencileri uykusuzluk, yorgunluk, stres gibi baş ağrısı tetikleyici durumları sık yaşayabilmektedir. Bu araştırmanın amacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinin baş ağrısı yakınması yaşama sıklıklarını, baş ağrısı yakınması olanlarda ağrının niteliğini ve bununla ilişkili faktörleri incelemektir. Tanımlayıcı nitelikteki bu çalışma; Erciyes Üniversitesi’nde öğrenim gören tıp fakültesi öğrencileri ile yapılmıştır. Mart 2019 tarihinde tıp fakültesinde 1602 öğrenci öğrenim görüyor durumdadır ve tümünün çalışmaya alınması planlanarak örneklem hesabı yapılmamış, veri toplama aşaması bittiğinde toplam 1296 kişiye ulaşılabilmiştir. Elde edilen veriler bilgisayar ortamında değerlendirilmiş, istatistik analizlerde p<0.05 değerleri anlamlı kabul edilmiştir. Çalışmaya katılanların %46.5’i erkek, %53.5’i kadındır. Katılımcıların %6.9’u tanı konulmuş bir baş ağrısı hastalığı olduğunu, %31.7’si haftada en az bir kez baş ağrısı yaşadığını belirtmiştir. Tetikleyici faktörler sırasıyla en çok; uykusuzluk (%77.4), stres-üzüntü (%72.4), yorgunluk (%70.0), gürültü (%59.4), ders çalışma (%44.5) olarak bulunmuştur. Kadınlarda, aile öyküsü olanlarda ve ailesi ile birlikte yaşayanlarda baş ağrısı yaşama sıklığı anlamlı derecede daha yüksektir. Daha çok migrende görülen keskin ve zonklayıcı tarzda ağrı tarif edenlerin şiddet puan ortalaması, gerilim ve ağırlık hissine göre anlamlı derecede daha yüksektir. Katılımcıların üçte biri haftada bir ve daha fazla kez baş ağrısı yaşadığını belirtmiştir. Baş ağrısı ile cinsiyet, aile öyküsü ve barınma yeri faktörleri arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Ağrıyı tetikleyen faktörlerin ise en çok uykusuzluk, stres-üzüntü ve yorgunluk gibi nedenler olduğu saptanmıştır. Tıp öğrencilerine baş ağrısı yakınmalarının hekim tarafından incelenmesi ve gerekli tedavilerin düzenlenmesi konusunda bilgilendirme yapılabilir, ayrıca uyku hijyeni, stresle baş etme konularında eğitim verilebilir ve sosyal destek sağlanabilir.