Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolu Kavramı ve Türleri


Creative Commons License

Özdemir E. , Sarsıkoğlu Ş.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi, vol.1, no.2, pp.3-43, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sempozyum Dergisi
  • Page Numbers: pp.3-43

Abstract

 ABSTRACT The subject of this study is compose the concept and types of legal remedy in criminal procedure law. Achieving lawful decisions by eliminating the errors or unlawfulness of the court decisions is extremely important in terms of providing justice. In order to achieve this aim, a kind of supervision mechanism is envisaged for court decisions as a legal remedy. The mechanism which is called the concept of legal remedy is defined as the controlling of the trial court decisions by a higher or a different court due to the possibility of being unlawful. In this study, the concept and types of legal remedy will be discussed under nine main titles. Firstly, general explanations will be given about the definition and the goals of legal remedies and also application requirements of legal remedies. Then, explanations will be given about the types of legal remedies, persons who have right to application, application periods and types of application. Explanations will be completed after mentioning the applications on legal remedies, disclaim and withdrawing from right to application, principle of reformatio in peius and effects on judicial process. In the conclusion section, the results and opinions about the topics will be discussed. Key Words: Criminal Prosedure, Legal Remedy, Right to Appeal, Right to Legal Remedy, Types of Legal Remedy, Stopping Effect, Transfer Effect, Spreading Effect, Principle of Reformatio in Peius.

 ÖZET Bu çalışmanın konusunu ceza muhakemesi hukukunda kanun yolu kavramı oluşturmaktadır. Mahkeme kararlarında yer alan hataların veya hukuka aykırılıkların giderilmesi suretiyle hukuka uygun kararların ortaya çıkması, adaletin sağlanması açısından son derece önem teşkil etmektedir. İşte bu amacın gerçekleşmesini sağlamak üzere hukuki bir çare olarak yargı kararlarına ilişkin bir tür denetim mekanizması öngörülmüştür. Kanun yolu olarak isimlendirilen söz konusu mekanizma, ilk derece mahkemesi kararlarının hukuka aykırı olma ihtimali sebebiyle bir üst dereceli veya farklı bir mahkeme tarafından incelenmesi olarak tanımlanmaktadır. Kanun yolu kavramı, bu çalışmada dokuz ana başlık altında ele alınacaktır. Öncelikle kanun yolu kavramının tanımı, amacı, kanun yollarına başvurunun koşulları hakkında genel açıklamalarda bulunulacak; ardından kanun yolu türleri, kanun yollarına başvurabilecek kişiler, kanun yollarına başvuru süreleri ile başvuru biçimlerine dair açıklamalara yer verilecektir. Kanun yollarına başvuruda yanılma, başvuru hakkından feragat ve geri alma, aleyhe değiştirme yasağı (reformatio in peius) ve son olarak kanun yoluna başvurmanın muhakeme süreci üzerindeki etkileri incelenmek suretiyle konu başlıklarına ilişkin açıklamalar tamamlanacaktır. Sonuç bölümünde ise konu başlıkları hakkında ulaşılan sonuç ve görüşlere yer verilecektir. Anahtar Kelimeler: Ceza Muhakemesi, Kanun Yolu, Kanun Yolu Türleri, Durdurma Etkisi, Aktarma Etkisi, Yayılma Etkisi, Aleyhe Bozma Yasağı, Reformatio in Peius.