Türkiye’de Tarih Öğretiminin Sorunlarına Bir Örnek: Kemal Kara’nın ‘İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük’ Ders Kitabında İç ve Dış Düşman Algısı


Creative Commons License

USTA N.

Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, ss.163-182, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Erciyes Üniv. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.163-182

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’deki tarih yazımı ve bunun tarih öğretimine etkileri incelenmektedir. Çalışmada konu, Kemalist ideoloji ve resmî tarih tezi bağlamında analiz edilmiştir. Örnek olarak Kemal Kara’nın yazdığı “İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük” ders kitabı alınmıştır. Türkiye’de tarih, Erken Cumhuriyet Dönemi’nde oluşturulmuş ve sonrasında da ön planda tutulmuş olan resmî tarih tezi yardımıyla yazılmaktadır. Bu tarih yazım metoduyla bir “biz” ve “öteki” ayrımı yaratılmaktadır. Tarih sadece Türkiye ve Türklere odaklanılarak, savaşlar ve destanlar üzerinden anlatılmaktadır. Bu çalışmada da, tarih öğretiminin ve yazımının demokratikleşebilmesi ya da tarafsızlaşabilmesi için resmî tarih tezi kadar ötekileştirilen grupların bakış açılarının, düşünce sistemlerinin ve algılarının da anlatılması gerektiği görüşü vurgulanmaktadır. Anahtar Kavramlar: Tarih öğretimi, Kemalist ideoloji, resmî tarih tezi, Türkiye tarihi.

In this study historiography in Turkey and its effects on history teaching are examined. In this article, the subject is analyzed in the context of Kemalist ideology and official history discourse. The “Revolution History and Kemalism” textbook which was written by Kemal Kara is chosen for being the example. History in Turkey is written by the help of the official history discourse which was built up in Early Republican Period and prioritized after then. With this historiography method, an “us” and “the other” division is created. History is explained only by focusing on Turkey and Turks in terms of wars and eposes. In this article, the idea that in order to democratization or neutralization of history teaching, perspectives of otherized groups should be included in the analysis so should the official history discourse is underlined. Keywords: History teaching, Kemalist ideology, official history discourse, Turkish history.