Duyusal Pazarlama ve Konaklama İşletmelerinin Yiyecek İçecek Departmanlarında Bir Uygulama


Creative Commons License

GÜLLÜ K., UYAR K., gülsoy m.

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, no.1, pp.375-399, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Duyusal uyarım hem etrafımızdaki dünyayı nasıl algıladığımızı hem de ona nasıl tepki verdiğimizi şekillendiren temel unsurdur. Günümüz şiddetli rekabet ortamında, duyusal pazarlama konusu rekabet avantajı kazanmak için etkili bir strateji olarak dikkatleri çekmektedir. Bu çalışmada beş duyu organının tüketicilerin satın alma kararları üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Görme, işitme, koklama, tat alma ve dokunma algılarının satın alma kararlarını etkilemede pozitif yönde etkisini olduğu, hipotezlerinin doğruluğu, araştırılmış olup, araştırmada 320 kişiye anket uygulanmış, elde eilen veriler yapısal eşitlik analizi ile eğerlendirilmiştir. Ayrıca duyusal özelliklere verilen önemin emografik değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini tespit etmek amacıyla da analizler apılmıştır. Yapılan analizler sonucunda Koklama, İşitme, Görme, Tatma ve Dokunma duyularının amamının satın alma kararlarında yüksek ölçüde etkili olduğu kanıtlanmıştır.