Özkaynaklarda Muhasebeleştirilen Gelir ve Giderlerin Ertelenmiş Vergi Etkisi: Satışa Hazır Finansal Varlık Olarak Sınıflandırılmış Hazine Bonosu Örneği


KÜÇÜK E.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.30, no.4, pp.679-704, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

DEFERRED TAX EFFECTS OF INCOME AND EXPENSES RECOGNIZED IN EQUITY: AN EXAMPLE ON TREASURY BILL CLASSIFIED AS AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSETS
Abstract: Recognition of deferred tax effects are of particular importance in terms of accounting standards (IAS/IFRS) because there are a variety of financial events that is often related with and it must been considered in accounting application to find a fair profit or loss. When considered in this context, the matter of recognition of deferred tax effects related with income and expenses recognized in statement of other comprehensive income constitutes a specific topic that is not decently studied. The objective of this study is to evaluate the deferred tax effects of income and expenses recognized in equity in accordance with the accounting standards (IAS/IFRS) with the help of an example that is suitable for Turkey case. In this respect, this study deals with how economic events likely to occur will be recorded considering accounting standards, tax regulations and accounting system application general announcement with the help of an example on treasury bill classified as available-for-sale financial assets. In addition to this issue, this study includes some analyzes and evaluations to confirm the accuracy of the records and to reveal their impact on statement of comprehensive income.

Birçok farklı finansal olayı sıklıkla ilgilendirmesi, dönem net kâr/zararının doğru bulunabilmesi açısından göz önüne alınmasının gerekli olması gibi nedenlerle finansal raporlama açısından ertelenmiş vergi etkilerinin izlenmesi özel bir önem taşımaktadır. Bu bağlamda düşünüldüğünde, diğer kapsamlı kâr/zarar tablosunda raporlanan gelir ve giderlere yönelik ertelenmiş vergi etkilerinin izlenmesi hususu üzerinde yeterince durulmayan belirli bir konuyu oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı; öz kaynaklarda muhasebeleştirilen gelir ve giderlerin ortaya çıkardığı ertelenmiş vergi etkilerini muhasebe standartları (TMS/TFRS) çerçevesinde Türkiye örneği üzerinden değerlendirmektir. Bu amaçla, çalışmada, satışa hazır finansal varlık olarak sınıflandırılmış hazine bonosu örneği üzerinden hareket edilerek; ortaya çıkması muhtemel finansal olayların muhasebe standartları, vergi mevzuatı ve MSUGT’nin gereklerine uygun olarak nasıl kayıt altına alınacağı üzerinde durulacaktır. Ayrıca çalışmada, söz konusu kayıtların doğruluğunu test etmek ve kapsamlı kâr/zarar tablosu üzerindeki etkilerini gösterebilmek amacıyla bazı analiz ve değerlendirmelere yer verilmektedir.