Kedilerde Medetomidin-Ketamin ve Zolazepam-Tiletamin Anestezilerinin Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması


Apaydın N., Aydıngüler M.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.17, no.2, pp.109-115, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Bu çalışma; kedilerde genel anestezi için yaygın olarak kullanılan medotomidin-ketamin anestezisi ile zolazepam-tilatamin anestezisinin hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerinde oluşturduğu etkileri karşılaştırmak ve klinik yönden uygulanabilirliğini araştırmak amacıyla gerçekleştirildi. Çalışmanın materyalini 32 adet kedi oluşturdu. Kedilerin 19 adeti dişi, 13 adeti ise erkek kedi idi. Kediler 6 ay ile 3 yaş arası ve 5,3±2,4 kg canlı ağırlığa sahiptiler. Çalışmamız; medetomidin (80 mcg/kg im)-ketamin (10 mg/kg im) grubu (Grup I) 16 kedi, zolazepam-tiletamin (15 mg/kg im) grubu (Grup II) 16 kedi olmak üzere 2 gruptan oluştu. Tüm kedilerden 0. dakika, 120. dakika,12. saat ve 24. saatlerde v. cephalica antebrachiden hematolojik ve biyokimyasal ölçümler için kan alındı. Yapılan istatistiksel değerlendirmede; İki grup arasında; hemoglobin (HGB) 120. dakika, lenfosit (LENF) 24. saat, lökosit (WBC) 0. dakika, kan üre azotu (BUN) 12. saat, glikoz (GLU) 120. dakika ölçümlerinde anlamlı fark bulundu (P<0.05). HGB, LENF, WBC, kreatin (CK), alanin aminotransferaz (ALT), aspartat aminotransferaz (AST) ve GLU ölçümlerinin 1. ve 2. gruplarında 0. dakika, 120. dakika, 12. saat ve 24. saatteki ölçümleri arasında, granulosit (GRAN) ve eosinofil (EOS) ölçümlerinin 1. grubunda 0. dakika, 120. dakika, 12. saat ve 24. saatteki ölçümleri arasında, gamma glutamil tranpeptidaz (GGT), ölçümlerinin 2. grubunda 0. dakika, 120. dakika, 12. saat ve 24. saatteki ölçümleri arasında anlamlı fark bulundu (P<0.05). Sonuç olarak; medotomidin-ketamin ve zolazepam-tilatamin anestezisinin kedilerde hematolojik ve biyokimyasal parametreler üzerine etkilerinin olduğu ancak bu etkinin fizyolojik sınırlar içerisinde kaldığı belirlendi. Ancak anestezi bulguları yönünden medotomidin-ketamin anestezisinin zolazepam-tiletamin anestezisine göre daha iyi anestezi sağladığı belirlendi.


The aim of this study was to compare the effects of medotomidine-ketamine anesthesia and zolazepam-tiletamine anesthesia on hematological and biochemical parameters and to investigate its clinical applicability. The study material consisted of 32 cats. There were 19 female and 13 male cats. The cats were between 6 months and 3 years and had a live weight of 5.3 ± 2.4 kg. Our study; medetomidine (80 mcg/kg im)-ketamine (10 mg/kg im) group (Group I) consisted of 16 cats and zolazepam-tiletamine (15 mg/kg im) group (Group II) consisted of 16 cats. Of all cats, 0 minutes, 120 minutes, 12. hours and 24 hours. Blood was taken for v. cephalica antebrachidene for hematological and biochemical measurements. In statistical evaluation; Between the two groups; There was a significant difference in hemoglobin (HGB) 120th minute and lymphocyte (LENF) 24th hour, leukocyte (WBC) 0 minutes, blood urea nitrogen (BUN) 12th hour, glucose (GLU) 120th minute measurements were significantly different (P<0.05). HGB, LENF, WBC, creatine (CK), alanine aminotransferase (ALT), aspartate aminotransferase (AST) and GLU measurements in the 1st and 2nd groups of the 0th minute, 120th minute, 12th hour and 24th hour measurements, granulocyte (GRAN) and eosinophils (EOS) measurements in the first group the 0th minute, 120th minute, 12th hour and 24th hour, in the second group of gamma glutamil tranpeptidase (GGT) measurements, there was a significant difference between the measurements at 0th, 120th minutes, 12th and 24th hours (P<0.05). As a result; the effects of medotomidine-ketamine and zolazepam-tiletamine anesthesia on hematological and biochemical parameters in cats were determined, but this effect remained within physiological limits. However, in terms of anesthesia findings, medotomidine-ketamine anesthesia was found to provide better anesthesia than zolazepam- tiletamine anesthesia.