Bağımsız İdari Otoriteler ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi Karşısında Durumu


Creative Commons License

SARSIKOĞLU Ş.

Mediterranean International Conference on Social Sciences, Podgorica, Serbia And Montenegro, 19 - 20 May 2017, vol.1, no.1, pp.98-99

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Podgorica
  • Country: Serbia And Montenegro
  • Page Numbers: pp.98-99

Abstract

ABSTRACT

Independent administrative authorities in our country are associated with a ministry according to their field of activity and this association is considered as a requirement of the principle of integrity. The related ministry is not a hierarchical supervisor of the parent institution or establishment, nor does it have authority to supervise the independent administrative authorities of the relevant ministry. In the same way, the related ministry has no authority to cancel or change the decisions of the supreme council or the institution, but it is possible to make judgments on the grounds of unlawfulness. Our work is to draw a general framework in a conceptual way in the light of the scientific and judicial precedents of independent administrative authorities with their own characteristics. In this context, the definition, emergence, historical development and common features of the concept of independent administrative authority will be revealed. Thus, it is aimed to establish the position of the independent administrative authorities in the Turkish state and administrative organization and the status of the administration in line with the principle of integrity.

Keywords: State of Law, Administrative Integrity, Independence, Autonomy.

ÖZET

Ülkemizde bağımsız idari otoriteler faaliyet alanlarına göre bir bakanlıkla ilişkilendirilmekte ve bu ilişkilendirme idarenin bütünlüğü ilkesinin bir gereği olarak mütalaa edilmektedir. İlişkili bakanlık üst kurum ya da kurulun hiyerarşik amiri olmayıp ilişkili bakanlığın bağımsız idari otoriteler üzerinde vesayet yetkisi de bulunmamaktadır. Aynı şekilde ilişkili bakanlığın üst kurul veya kurumun kararlarını iptal ve değiştirme yetkisi bulunmayıp, ancak bunları hukuka aykırılığı gerekçesi ile yargıya taşıması mümkün kılınmıştır. Çalışmamızın konusunu da kendine has bir nitelik taşıyan bağımsız idari otoritelerin bilimsel ve yargısal içtihatlardaki açıklamalar ışığında kavramsal olarak ortaya konularak genel bir çerçeve çizilmesi oluşturmaktadır. Bu kapsamda bağımsız idari otorite kavramının tanımı, ortaya çıkışı, tarihi gelişimi ve ortak özellikleri ortaya konulacaktır. Böylece bağımsız idari otoritelerin Türk devlet ve idare teşkilatı içerisindeki yeri ile idarenin bütünlüğü ilkesi karşısındaki durumunun ortaya konulması amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Hukuk Devleti, İdarenin Bütünlüğü, Bağımsızlık, Özerklik.