Investigation of Scientific Studies on the Problems Faced by Primary School Teachers


Şahin A., Asal Özkan R., Turan B. N.

Educational academic research (Online), vol.1, no.45, pp.83-91, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

This study aimed to examine the scientific studies that reveal the problems faced by classroom teachers and to offer solutions to these problems. Document analysis, one of the qualitative research methods, was used in the study. Within the scope of the study, articles published in Turkish and postgraduate theses were used. By using keywords in the databases, 117 studies were reached, and 23 studies were excluded because they did not comply with the specified criteria. Within the scope of the study, a total of 94 scientific studies including 30 graduate theses and 64 articles were examined. The data obtained from the research were analyzed and interpreted through a statistical program. It was determined that mostly qualitative research methods were used in the analyzed studies and the data were collected mostly through interview forms. As a result of the study, it was determined that the studies on the problems faced by classroom teachers mostly included subjects related to rural areas, integrated classrooms, and first reading and writing teaching. According to the results of the studies handled within the scope of this research, it was determined that primary school teachers mostly experienced problems related to physical disabilities, material deficiencies, rural and combined classroom practices, having foreign students in their classrooms, and parents’ indifference to students.
Bu çalışmada sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunları ortaya koyan bilimsel çalışmaların incelenmesi ve bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin getirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Türkçe olarak yayımlanmış makalelerden ve lisansüstü tezlerden yararlanılmıştır. Veri tabanlarında anahtar sözcükler kullanılarak 117 çalışmaya ulaşılmış, belirlenen ölçütlere uymaması sebebiyle 23 çalışma kapsam dışı bırakılmıştır. Çalışma kapsamında 30 lisansüstü tez ve 64 makale olmak üzere toplam 94 bilimsel çalışma incelenmiştir. Araştırmadan elde edilen veriler bir istatistik programı aracılığıyla analiz edilerek yorumlanmıştır. İncelenen çalışmalarda daha çok nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı ve verilerin en çok görüşme formu aracılığıyla toplandığı belirlenmiştir. Araştırma sonucunda sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin yapılan çalışmalarda en çok kırsal bölge, birleştirilmiş sınıf ve ilk okuma yazma öğretimiyle ilgili konulara yer verildiği belirlenmiştir. Bu araştırma kapsamında ele alınan çalışmalarda ortaya konulmuş sonuçlara göre; sınıf öğretmenlerinin en çok fiziksel yetersizliklerle, materyal eksiklikleriyle, kırsal bölge ve birleştirilmiş sınıf uygulamalarıyla, sınıfında yabancı uyruklu öğrenci bulunmasıyla ve velilerin öğrencilere karşı ilgisiz olmasıyla ilgili sorunlar yaşadıkları saptanmıştır.