Microbiological Analysis of Sheep Caseous Lymphadenitis Cases


Karakaya E., Aydoğdu D., Yarım D., Gündüz E. S., Erkek N., Güran Ö., ...More

XV. Ulusal Veteriner Mikrobiyoloji Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Şanlıurfa, Turkey, 26 - 28 October 2022, pp.116

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Şanlıurfa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.116
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Bu çalışmada, kazeöz lenfadenitis saptanan Akkaraman ırkı koyunlardan alınan nekropsi materyallerinden (akciğer, karaciğer, dalak ve apseli lenf yumruları) etken izolasyonu, elde edilen izolatların fenotipik/moleküler identifikasyonu ve antibiyotik duyarlılıklarının saptanması amaçlandı. Bu amaçla, 2016-2019 yılları arasında, Erciyes Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı’na getirilen koyun (n=3) nekropsi materyalleri bakteriyolojik analize tabi tutuldu. Nekropsi materyallerinden %7’lik defibrine koyun kanlı agarlara ekimler yapıldı ve ekim yapılan petriler, aerobik ve anaerobik ortamda, 37°C’de, 24-48 saat inkübe edildi. İnkübasyon sonunda, hemolitik, küçük ve beyaz renkli koloniler değerlendirmeye alındı ve kanlı agarda saf kültürleri elde edildi. İzolatların fenotipik identifikasyonu, Gram boyama, hareket muayenesi ve biyokimyasal testler (oksidaz, katalaz, üreaz, nitrat redüksiyon ve karbonhidrat fermentasyon testleri) ile gerçekleştirildi ve fenotipik testler sonucunda, koyunlardan elde edilen izolatlar (n=3) Corynebacterium spp. olarak tanımlandı. Moleküler identifikasyon amacıyla ise 16S rRNA sekans analizinden yararlanıldı ve bu amaçla, 27F ve 1492R primerleri kullanıldı. Elde edilen sekans sonuçları BLAST (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi?PROGRAM=blastn&PAGE_TYPE=BlastSearch&LINK_LOC=blasthome) programında değerlendirildi ve 3 izolat da Corynebacterium pseudotuberculosis olarak identifiye edildi. C. pseudotuberculosis suşlarının çeşitli antibiyotiklere (amoksisilin+klavulanik asit, ampisilin, enrofloksasin, eritromisin, gentamisin, penisilin ve tetrasiklin) karşı duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla disk difüzyon yönteminden (Kirby Bauer Yöntemi) yararlanıldı. Antibiyotik duyarlılık testi sonucunda, 2 (%66.6) suşun gentamisine, 1(%33.3) suşun ise ampisiline karşı orta derecede duyarlı olduğu saptandı. Ayrıca, C. pseudotuberculosis suşlarında test edilen tüm antibiyotiklere karşı direnç tespit edilmedi. Sonuç olarak, bu çalışmada, C. pseudotuberculosis suşlarının test edilen antibiyotiklere önemli derecede duyarlı oldukları saptandı. Koyunlarda kazeöz lenfadenit vakalarına sebep olan ve işletmelerde önemli ekonomik kayıplara yol açan C. pseudotuberculosis ilişkili klinik olguların tedavisinde antibiyotik sağaltımının yanı sıra, kontrol ve sağaltım amacıyla klinik izolatlardan hazırlanacak aşıların da korunmada yararlı olacağı düşünülmektedir.