Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Süt Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma


Creative Commons License

Para G., Ülger İ., Kaliber M.

Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.8, no.1, pp.329-339, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

In this study, the habits of milk consumption of undergraduate students of Erciyes University were investigated. The data used in this study was obtained from surveys that carried out on 240 students educated at the Erciyes University with face-to-face interview technique. The average age of participants was determined as 21.4. While, 35% of the participant students were studying at social sciences, 34% were studying at the health sciences and 31% were studying at the natural and applied sciences. 75% of the participants stated that they consume 100- 250 ml milk per day. Students also reported that, inciting programs which performed by state or non-governmental organizations are not enough to increase of consumption of milk and audio-visual media can be the most effective method for this purpose.

Bu araştırmada, Erciyes Üniversitesinde eğitim gören öğrencilerin süt tüketim alışkanlıkları araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler, toplam 240 öğrenci ile yüz yüze görüşme tekniği kullanılarak uygulanan anketler vasıtasıyla elde edilmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması 21.4 olarak belirlenmiştir. Katılımcıların %35’ini sosyal bilimler, %34’ünü sağlık bilimleri ve %31’ini ise fen bilimleri branşında eğitim gören öğrenciler oluşturmuştur. Katılımcıların %75’i günlük 100-250 ml süt tükettiklerini belirtmişlerdir. Ankete katılan öğrenciler, süt tüketiminin teşviki amacıyla kamu ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bilinçlendirme çalışmalarını yetersiz bulduğunu ve bu amaçla kullanılabilecek en etkili yöntemin görsel-işitsel medya olabileceğini belirtmişlerdir.