Romantic relaiıonship metaphors of unıversity students: Is love a terrace on the house overlooking the sea?


Çetinkaya Yıldız E., DERİN S. , SELÇUKLU A. E.

International Journal of Eurasia Social Sciences, vol.9, no.33, pp.1560-1604, 2018 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 33
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : International Journal of Eurasia Social Sciences
  • Page Numbers: pp.1560-1604

Abstract

This study aimed to find out university students’ metaphoric perceptions toward “romantic relationships”. With this purpose in mind, 508 volunteered undergraduate students (57% female, 43% male; ages range 19-22) from Erciyes University, Turkey participated in the study. To find out the participants’ metaphoric explanation of romantic relationship, students were asked to fill in the blanks in a compound sentence; “Romantic relationship is … Because ... .” Descriptive analysis and qualitative analysis were used to analyze the data. First, participants’ metaphors about romantic relationship were categorized according to the meaning of each metaphor and an inclusive category name was constituted. In this process, literature on romantic relationship metaphors was considered. Later, 3 other researchers categorized the data using the same category list. Thus, interrater reliability coefficient was calculated and was found 0.86. Fifteen main themes emerged according to participants’ metaphoric expressions. The themes that had high percentiles were “source of happiness”, “changeable” and “coupling”. And the themes that had low percentiles were “innocent”, “irresistible”, “instructive” and “journey”. Results were discussed under the light of related literature with a cultural perspective. Finally, suggestions for researchers who are interested in romantic relationships and recommendations for counselors were presented.

 

Keywords: Romantic relationship, love, metaphor, romantic beliefs

Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin “romantik ilişki” ye yönelik metaforik algılarını ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Araştırmaya 2016 yılında Erciyes Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde öğrenimlerine devam eden 19-22 yaş aralığında bulunan 508 gönüllü üniversite öğrencisi (%58 kadın, %42 erkek) katılmıştır. Katılımcılardan “Romantik ilişki … gibidir. Çünkü ... .” cümle kalıbındaki boşlukları metafor kullanarak tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde, tanımlayıcı ve nitel veri analizi yöntemleri kullanılmıştır. Öncelikle katılımcı öğrencilerin ürettiği metaforlar, anlam açısından temalara ayrılmış ve her bir temaya kapsayıcı bir isim verilmiştir. Benzer olan temalar gruplandırılarak alan yazına uygun ana temalar oluşturulmuştur. Daha sonra, 3 farklı araştırmacı üretilen metaforları bağımsız olarak temalara atamıştır. Bu sayede puanlayıcı güvenirliği katsayısı hesaplanmış ve .86 bulunmuştur. Araştırmada katılımcıların ürettikleri metaforlardan 15 ana tema oluşturulmuştur. Bu ana temalardan en yüksek yüzdeye sahip olanlar sırasıyla; “mutluluk kaynağı”, “değişken” ve “birliktelik” iken; en düşük yüzdeye sahip olanlar sırasıyla; “masum”, “karşı konulamaz”, “öğretici” ve “yolculuk” tur. Elde edilen bulgular, mevcut alan yazın ışığında ve kültürel perspektiften tartışılmıştır. Son olarak, romantik ilişkiler konusunda çalışan araştırmacılara ve uygulamacılara önerilerde bulunulmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Romantik ilişki, aşk, metafor, romantik inançlar.