Borsa İstanbul Banka Endeks Getirilerinde Volatilite Modellemesi


Özmerdivanlı A., Gülırmak S.

ICAFR- 6. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi, Niğde, Turkey, 24 - 25 October 2019, pp.53-71

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Niğde
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.53-71

Abstract

In the financial markets, investors take volatility as important as return into consideration while making an investment decision. Volatility is related to the risk of investment and refers to sudden fluctuations in prices. In this study, it is aimed to analyze the volatility structure of Borsa Istanbul (BIST) Bank Index's returns which is one of the indexes with high trading volume within the indexes traded within Borsa Istanbul. BIST Bank Index data is one of the financial time series and shows different characteristics than linear time series. For this reason, linear time series models that assume that the error terms of the time series are normally distributed with zero mean and constant variance cannot be accurately predicted, and even if estimated, the model parameters can be statistically insignificant. Therefore, in the majority of recent studies, nonlinear conditional variance models are widely used in the measurement of volatility. In this study, considering the studies conducted in the literature, four methods were applied to the yield series consisting of 5583 observations obtained from the daily closing prices of the BIST Bank Index for the period 03.01.1997 - 30.04.2019, two of the nonlinear conditional variance models were symmetrical (ARCH, GARCH), and both methods were asymmetric (EGARCH, TGARCH). The results obtained from the analysis show that the most suitable model for the volatility structure of the index is EGARCH (3,3).

Finansal piyasalarda yatırımcılar yatırım kararı alırken getiri kadar önemli bir kavram olan volatiliteyi de göz önünde bulundurmaktadırlar. Volatilite, yatırımın riski ile ilgili olup fiyatlarda ortaya çıkan ani dalgalanmaları ifade etmektedir. Bu çalışmada Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören endeksler içerisinde yüksek işlem hacmine sahip endekslerden biri olan Borsa İstanbul (BİST) Banka Endeks getirilerinin volatilite yapısının analiz edilmesi amaçlanmıştır. BİST Banka Endeks verileri, finansal zaman serilerinden biri olup doğrusal zaman serilerinden farklı özellikler göstermektedir. Bu nedenle zaman serilerinin hata terimlerinin sıfır ortalama, sabit varyansla normal dağıldığını varsayan doğrusal zaman serisi modelleri ile doğru bir şekilde tahmin edilememekte, tahmin edilse bile model parametreleri istatistiki olarak anlamsız çıkabilmektedir. Bu yüzden son dönemlerde yapılan çalışmaların büyük çoğunluğunda, volatilitenin ölçülmesinde doğrusal olmayan koşullu varyans modelleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada da literatürde yapılan çalışmalar dikkate alınarak, BİST Banka Endeksi’nin 03.01.1997 – 30.04.2019 dönemine ait günlük kapanış fiyatlarından elde edilen ve 5583 gözlemden oluşan getiri serisine, doğrusal olmayan koşullu varyans modellerinden ikisi simetrik (ARCH, GARCH), ikisi de asimetrik (EGARCH, TGARCH) olmak üzere dört yöntem uygulanmıştır. Analiz sonucunda elde edilen bulgular, endeksin volatilite yapısına en uygun modelin EGARCH (3,3) olduğunu göstermektedir.