ASSESSMENT OF ONE-YEAR INTERNAL MEDICINE CONSULTATION REPORTS OF PATIENTS PRESENTING TO THE FACULTY OF DENTISTRY


Doğruel F., Çelebi S.

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi /Journal of Health Sciences and Professions, vol.31, no.1, pp.24-28, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The dentists of patients with systemic diseases who present for dental treatment are able to access the patient’s systemic disease, background and medication history prior to making any interventions. In some cases, the patient’s internal issues may require preoperative consultation. The present study assesses the distribution of internal medicine consultations related to patients who presented to the faculty of dentistry with underlying systemic diseases, taking into account the referring departments, the referred disease groups and the results, using the hospital registration system. Included in the study, which was based on consultation reports, were patients who presented to the Erciyes Faculty of Dentistry, and who were consulted by the Internal Medicine specialist of our faculty between January 2018 and December 2018. The consultations were divided into the subgroups of cardiovascular, endocrine, gastrointestinal, respiratory system and rheumatologic disease. Of the 1698 patients included in the study, 1081 (63.6%) were female, 618 (36.4%) were male, and the average age was 54 (age range: 18-91 years). An examination of the distribution of referrals by different departments revealed 44.2% were referred by maxillofacial surgery, 24% by periodontology, 16% by endodontics, 9% by prosthetics and 4% by the restorative department. The most common reason for consultation was cardiovascular disease, followed by endocrinological and rheumatologic diseases. The development of a consultation mechanism between the dentistry and other medical units will allow patient treatment to be performed on a scientific basis, and dental treatments to be performed with minimum risk, ensuring patient safety

Dental tedavi için başvuran hastaların birçoğunda siste- mik hastalıklar bulunmaktadır. Diş hekimi girişimsel yaklaşım öncesinde detaylı anamnez alarak hastanın sistemik rahatsızlıklarına, özgeçmişine ve kullandığı ilaçlara ait bilgilere ulaşabilmektedir. Ayrıca bazı du- rumlarda hastanın dahili problemleri işlem öncesi kon- sültasyon gerektirebilmektedir. Bu çalışmada diş hekim- liği fakültesine başvuran ve sistemik alt hastalığı bulu- nan hastaların dahiliye konsültasyonlarının, istenilen bölümlere, gönderilen hastalık grupları ve sonuçlara göre dağılımının hastane kayıt sistemi kullanılarak de- ğerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya Ocak 2018- Aralık 2018 tarihleri arasında Erciyes Diş Hekimliği Fakültesine başvuran hastalardan, fakültemizde çalış- makta olan dahiliye uzmanına alt hastalıkları nedeniyle konsülte edilen hastaların konsültasyon raporları dahil edildi. Konsü ltasyonlar kardiyovaskü ler, endokrin, gastrointestinal, solunum sistemi ve romatolojik hasta- lıklar olarak alt gruplara ayrıldı. Çalışmaya alınan top- lam 1699 hastanın 1081’i (% 63.6) kadın, 618’i (%36.4) erkek olup ortalama yaş 54 (yaş aralığı:18-91 yaş) idi. Bölümlere göre dağılımı incelenen konsültasyonların % 44.2’sinin çene cerrahisinden, %24 periodontolojiden, %16 endodontiden, %9 protez ve %4 oranında restoratif bölümünden istenildiği görüldü. Konsültasyon isteme nedenlerinin; en çok kardiyovasküler hastalıklar, daha sonra endokrinolojik ve romatolojik hastalıklar olduğu saptandı. Diş hekimliği ve tıp birimleri arasında- ki konsültasyon mekanizmalarının geliştirilmesi saye- sinde, hastaların tedavisi bilimsel temeller çerçevesinde gerçekleşebilecek ve dental tedaviler minimum risk ile gerçekleşme imkânı bularak hasta güvenliği sağlanmış olacaktır.