Effects of Face-Mask on Airway of Cleft Patients: Controlled Clinical Study


ÖZTÜRK T. , GÜL AMUK N.

16th International Congress of the Turkish Orthodontic Society, İzmir, Türkiye, 13 - 17 Ekim 2018, cilt.1, sa.1, ss.713-714

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.713-714

Özet

AMAÇ: Bu çalışmanın amacı hızlı üst çene genişletme apareyi ve yüz maskesi uygulamasının dudak damak yarığı deformiteli (DDY) ve deformitesi olmayan iskeletsel sınıf III hastalarda posterior havayolu uzunluklarında meydana getirdiği değişiklikleri değerlendirmek ve karşılaştırmaktır. 

GEREÇ-YÖNTEM: Çalışmamıza hızlı üst çene genişletme apareyi ve yüz maskesi uygulanmış olan 21 hasta (10 kız, 11 erkek) dâhil edilmiştir. Kontrol grubu ort. yaşı 12,01±1,71 yıl olan 11 (5 kız, 6 erkek) sınıf III hastadan, çalışma grubu ise ort. yaşı 10,04±0,77 yıl olan 10 (5 kız, 5 erkek) DDYli sınıf III hastadan oluşmaktadır. İki gruptan elde edilen sefalometrik radyograflar; posterior havayolu sagittal uzunlukları, uvula uzunluğu ve uvula açısındaki değişimi incelemek için Dolphin programı kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada 4 adet açısal ölçüm (SNA, SNB, ANB, HRP/PNS-U) ve 5 adet mesafe ölçümü (PNS-UPW:Nasofarenks uzunluğu, CV2’-MPW:Orofarenks uzunluğu, CV3’-LPW:Hipofarenks uzunluğu, PASmin:Havayolunun en dar mesafesi, PNS-U: yumuşak damak uzunluğu) kullanılmıştır. Yüz maskesi uygulaması ile DDY ve normal iskeletsel sınıf III hastalarda T0 ve T1 zamanları arasında meydana gelen değişimleri belirlemek için SPSS istatistiksel analiz programında eşleştirilmiş t-tesi ve bağımsız örneklem t-testinden yararlanılmıştır. BULGULAR: Yüz maskesi tedavisi kontrol grubunda 12,09±2,12 ay, DDYli hastalarda 11,50±2,46 ay sürmüştür. Kontrol grubu ve DDY grubunun başlangıç sefalometrik değerlerinde anlamlı farklılık gösteren tek parametre PNS-UPW mesafesi olmuştur (p<,01). Her iki grupta da tedavi ile birlikte SNA ve ANB açısında istatistiksel olarak anlamlı değişim gözlenirken (p<,05), gruplar arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. DDYli grupta PNS-UPW, CV3-LPW ve PASmin mesafelerinde (p<,05); kontrol grubunda ise PNS-UPW, CV2-MPW, CV3-LPW ve PASmin mesafelerinde anlamlı artış gözlenmiştir (p<,05). Gruplar arasında anlamlı farklılık ise yalnız ΔCV2-MPW parametresinde bulunmuştur (p<,01). SONUÇ: Yüz maskesi, DDYli olan ve olmayan iskeletsel sınıf III bireylerde malokluzyonda düzelim ve posterior havayolu genişliği artışı sağlayarak başarılı sonuçlar sunmuştur. Deformitesi olmayan iskeletsel sınıf III bireylerde tedavi ile gözlenen orofarenjiyal havayolu mesafesi artışı DDYli bireylerden anlamlı olarak daha fazladır.

 

AIM: The aim of this study was to evaluate and to compare the effects of rapid maxiller expansion and facial mask applications on the posterior airway dimensions in skeletal class III patients with and without cleft lip-palate (CLP) deformity. 

MATERIAL-METHODS: Twenty-one patients who had undergone rapid maxillary expansion and face mask were included. Control group consisted of 11 class III patients (12.01 ± 1.71 years; 5 females, 6 males) and CLP group included 10 class III patients with cleft lip and palate deformity (10.04 ± 0.77 years; 5 females, 5 males). Cephalometric radiographs from both groups were analyzed by Dolphin software for evaluation of changes in posterior airway and uvula measurements. Four angular (SNA, SNB, ANB, HRP / PNS-U) and 5 linear measurements (PNS-UPW:Nasopharynx length, CV2’-MPW:Oropharynx length, CV3’-LPW:Hypopharynx length, PASmin: Minimal airway lenght, PNS-U: soft palate lenght) were used in the study. The paired sample t-test and the independent sample t-test were used for comparison of changes between T0-T1 periods and intergroup comparisons using SPSS software. 

RESULTS: The mean duration of treatment was 12.09±2.12 months for the control group and 11.50±2.46 months for the CLP group. The comparison of initial cephalometric values of two groups revealed that there was a significant difference at only PNS-UPW (p<.01). Significant increase were detected at the PNS-UPW, CV3’-LPW, PASmin measurements with treatment in CLP group (p<.05) and PNS-UPW, CV2’-MPW, CV3’-LPW, PASmin values in control group (p<.05). At the intergroup comparison only difference were found in ΔCV2-MPW measurement. CONCLUSIONS: Face mask provided correction of skeletal class III malocclusion and increase of posterior airway dimensions. Enhancement of oropharyngeal airway dimension was greater in skeletal class III patients without deformity than class III CLP patients.