Yenidoğan Bebekte Bilateral Psoas Apsesi


Gümüş Ü. G. Ö. , Karaman Z. F.

7. Erciyes pediatri Akademisi Kış KONGRESİ , Kayseri, Turkey, 26 - 27 March 2021, pp.19-20

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.19-20

Abstract

Amaç: İliopsoas apsesi çocukluk çağında özellikle neonatal dönemde oldukça nadir görülür. Primer ve sekonder olarak sınıflandırılabilir. Primer iliopsoas apsesi, çocukluk çağında en sık görülen şeklidir ve kaynağı tespit edilemez. En sık rastlanan organizma Staphylococcus Aureus’tur. Sekonder iliopsoas apsesi ise omurga ya da sakroiliak enfeksiyonlarının yayılması ile oluşur ve neden olan organizmalar ise Staphylococcus Aureus, Streptococcus Pneumoniae ve Escherichia Coli’dir (1). Bilateral iliopsoas apsesi oldukça nadir olup vakaların ancak %3 ünü oluşturur (2). Gereç ve Yöntem: Hastanemiz çocuk acil polikliğine, bilateral inguinal bölgede şişlik, huzursuzluk şikayeti ile başvuran 30 günlük matür erkek bebeğin hikayesinden normal vajinal yolla doğduğu, doğumun zor olduğu ve amnion mai aspirasyonu nedeni ile 1 hafta yoğum bakımda yattığı öğrenildi. Bulgular: Fizik muayenesinde, bilateral inguinal bölgede şişlik ve her iki kalça ekleminde hareket kısıtlılığı tespit edildi. Yapılan labaratuar testlerinde; WBC 22.5 (103µL), CRP 82.98, HGB 9.6 (g/dL), PLt 67.3 (103µL), Ateş 37.8° idi. Yapılan tüm batın ultrasonografi (US) tetkikinde, bilateral iliopsoas kasında genişleme ve heterojen hipoekoik sıvı koleksiyonu izlendi. İyonizan radyasyon içermemesi nedeniyle, acil şartlarda hızlı manyetik rezonans görüntüleme (MRG) tekniği ile batın görüntülemesi yapıldı. MRG’de, bilateral iliopsoas kasında ekspansiyona neden olmuş apse tespit edildi (fig. 1). Hastadan alınan apse kültüründe, Staphylococcus Aureus üremesi görüldü. Girişimsel radyoloji bölümünde bilateral perkutan iliopsoas apse drenajı yapıldı. Ayrıca 3 hafta vankomisin tedavisi verildi. Yapılan kontrol US’de bilateral iliopsoas kaslarında sıvı koleksiyonu kaybolmuştu. Bilateral İliopsoas Apsesi MR Görüntüleri Aksial MRG kesitlerinde: Bilateral psoas kasında ekspansiyona neden olan T2A görüntülerde (A) hiperintens, T1A görüntülerde (B) hipointens ve postkontrast görüntülerde (C) periferik yoğun kontrast tutulumu göstermiş apse formasyonu (yıldız). Sonuç: Kalça hareketlerinde kısıtlılık ve inguinal bölgede şişlik şikayeti ile gelen çocuk hastalarda, ayırıcı tanıda iliopsoas apsesi de düşünülmelidir. Tanı amaçlı ilk görüntüleme yöntemi, US olmalıdır. Hastalığın yayılımını değerlendirmek açısından hızlı batın MRG teknikleri tercih edilebilir. Anahtar Kelimeler : bilateral, hızlı MRG, İliopsoas apsesi, inguinal şişlik, yenidoğan