Comparison of the Exam Scores Obtained in Face-To-Face Educatıon and Onlıne Educatıon by the Students of The Faculty Of Dentıstry


Creative Commons License

Duman B. , Demiroğlu C. , Aydınbelge M.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 1.Uluslararası Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi, 11 - 15 January 2021, pp.50-51

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Page Numbers: pp.50-51

Abstract

Objective: The Covid-19 pandemic has affected our daily lives by affecting the whole world and caused our habits to change. One of the effects of the epidemic has been on education. With the spread of the epidemic, online education has become the only way to maintain the normal teaching order. In this case, it directly affects the quality of education received. The aim of this study is to examine whether there is a difference between the exam scores made face to face and online.


Methods: Students who were 3rd grade in 2018-2019 and 4th grade in 2019-2020 academic year were included in the study. The scores that these students got in the Pedodontics Theoretical Exam within two years were evaluated. Data were analyzed with IBM SPSS V23 (Chicago, USA). The suitability of the values to the normal distribution according to the groups was examined by Kolmogorov-Smirnov test. Exam scores according to time were analyzed with Friedman test and Wilcoxon Test. Analysis results are presented as mean ± standard deviation and median (minimum - maximum) for quantitative data. The significance level was evaluated as p <0.05.


Results: In the 2019-2020 academic year, the median values of the scores obtained from the exams that took the first exam face-to-face and the second and third exams online varied (p <0.001). The median values of the scores obtained in the online exams (median values of 90 and 95, respectively) (the mean values are 89.6 ± 8.7, 93.8 ± 9, respectively), the median values of the scores obtained from the theoretical exam (median 70, mean 67.2 ± 18.1) was obtained higher. On the other hand, it was observed that there was a significant increase between the scores obtained by the same students from the exams held face-to-face in the previous year (median 74, mean 74.1 ± 7.1) and the scores they took from the online exams they obtained the next year (median 89, mean 87.7 ± 9.1) (p <0.001).


Conclusion: The results of the exams made with the online system are higher than the exam scores performed face to face. This may be due to the insufficient control mechanisms of the online exam system. For this reason, online exam security measures should be increased.

Keywords: Online education, face to face education, exam

Ama.: Covid- 19 pandemisi tüm dünyayı etkisine altına alarak günlük hayatımızı etkilemiş ve alışkanlıklarımızın değişmesine neden olmuştur. Salgının bir etkisi de eğitim üzerine olmuştur. Salgının yayılımı ile online eğitim, normal öğretim düzeninin sürdürülmesinin tek yolu haline gelmiştir. Bu durumda alınan eğitimin kalitesini doğrudan etkilemektedir. Bu çalışmanın amacı yüz yüze ve online

ortamda gerçekleştirilen sınav notları arasında fark olup olmadığının incelenmesidir.


Yöntem: 2018-2019 yılında 3. sınıf olan 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise 4. sınıfa geçen öğrenciler çalışmaya dahil edildi. Bu öğrencilerin iki yıl içersinde Pedodonti Teorik sınavından almış oldukları notlar değerlendirildi. Veriler IBM SPSS V23 (Chicago, USA) ile analiz edildi. Değerlerin gruplara

göre normal dağılıma uygunluğu Kolmogorov-Smirnov testi ile incelendi. Zamana göre sınav notları Friedman testi ve Wilcoxon Testi ile incelendi. Analiz sonuçları nicel veriler için ortalama ± standart sapma ve ortanca (minimum – maksimum) olarak sunuldu. Önem düzeyi p<0.05 olarak değerlendirildi.


Bulgular: 2019-2020 eğitim döneminde ilk sınavı yüz yüze, ikinci ve üçüncü sınavı online şekilde gerçekleşen sınavlardan alınan notların ortanca değerleri farklılık göstermiştir (p<0.001). Online sınavlarda alınan notların ortanca değerleri (ortanca değerleri sırasıyla 90 ve 95) (ortalamalar sırasıyla 89.6 ± 8,7 , 93.8 ± 9), teorik sınavdan alınan notların ortanca değerlerinden (ortanca 70, ortalama 67.2 ± 18.1) daha yüksek olarak elde edilmiştir. Bununla birlikte aynı öğrencilerin bir önceki yıl yüz yüze olarak gerçekleşen sınavlardan aldıkları notlar (ortanca 74, ortalama 74.1 ± 7.1) ile bir sonraki yıl aldıkları online gerçekleşen sınavlardan aldıkları notlar (ortanca 89, ortalama 87.7 ± 9.1) arasında da anlamlı derecede artış olduğu g.rülmüştür (p<0.001).


Sonuç: Online sistemle yapılan sınav sonuçları yüz yüze olarak gerçekleştirilen sınav sonuçlarına göre daha yüksek olarak elde edilmektedir. Bunun nedeni online sınav sisteminin denetleme mekanizmalarının yetersiz oluşundan kaynaklanmış olabilir. Bu nedenle online sınav güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekmektedir.


Anahtar kelimeler: Online eğitim, yüz yüze eğitim, sınav