The effect of pre-marital sexual health/reproductive health education on the newly married women's knowledge level, marital adaptation and sexual satisfaction


Kaplan Ö. , Bülbül T.

I.Uluslararası ve II.Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, vol.1, no.22, pp.57-58

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.57-58

Abstract

Giriş

Evlilik iki veya daha fazla insan arasında hukuken kabul edilen veya toplumca onaylanan, taraflara çeşitli hak ve yükümlülükler veren bir ilişkidir. Eș ilișkisi, evlilik kurumu içinde sosyal, ekonomik, kültürel etkileșimlerle birlikte cinselliğin yașanması ile de karakterizedir.

Bu araştırma evlilik öncesi cinsel sağlık/üreme sağlığı (CS/ÜS) eğitiminin yeni evli kadınların bilgi düzeyi, evlilik uyumu ve cinsel doyumuna etkisini belirlemek amacıyla planlanmış olup, öntest-sontest kontrol gruplu desene dayanan bir müdahale araştırmasıdır.

Gereç ve Yöntem

Araştırma evrenini Mustafa Kızıklı Aile Sağlığı Merkezine 2016 Haziran -2017 Aralık tarihleri arasında evlilik öncesi sağlık raporu almak için kan vermeye gelen gönüllü kadınlar oluşturmaktadır. Çalışma için etik kurul kararı ile kurum izni alınmış ve bilgilendirilmiş gönüllü oluru alınmıştır. Her iki grupta da örneklem sayıları n1=92, n2= 92 olmak üzere toplam 184 kişi olarak belirlenmiştir. Müdahale ve kontrol grupları sosyodemografik değişkenler ve evliliğe ilişkin özellikler bakımından birbirine benzerdir.

Bu çalışmada veri toplama araçları olarak; Kişisel Bilgi Formu, Evliliğe Yönelik İnanç ve Tutumlar Ölçeği; Sağlık İnanç Modeli (SiM), Cinsel Konular ile İlgili Bilgi Düzeyine İlişkin Değerlendirme Formu (CKBD), Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği-Kadın Formu (GRISS) ve Evlilik Uyum Ölçeği (EUÖ) kullanılmıştır.

CS/ÜS kapsamında verilecek eğitimin içeriğini belirlemek amacıyla çalışmaya başlamadan önce  kadınlara anket formları uygulanmıştır. Uygulanan anket formları sonucunda kadınların eğitim almak istedikleri konular belirlenmiştir. Talep edilen konular doğrultusunda eğitim materyali hazırlanmıştır.

Müdahale grubundaki kadınlara nikâh/düğün öncesinde, randevu verilerek belirlenen günlerde araştırmacı tarafından 2 hafta boyunca haftada 1 kez, toplamda 2 saat araştırmacı tarafından CS/ÜS eğitimi verilmiştir. Kontrol grubundaki kadınlara herhangi bir eğitim verilmemiştir. Müdahale ve kontrol grubundaki kadınlardan evlilik süresinde dört ayı tamamladıktan sonra tüm ölçek ve formları doldurmaları istenmiştir.

 

Bulgular

 

Müdahale grubundaki kadınların CKBD ölçeği son test toplam puanının (74.08±11.98), ön test toplam puanına (65.19±9.88) göre yüksek olduğu belirlenirken (p<0.05) kontrol grubunda ön test ve son test toplam puanları arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır  (p>0.05). Son test toplam bilgi puanının  müdahale grubunda (74.08±11.98) kontrol grubundan (62.33±12.57) anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir (p<0.05). EU, GRISS ve SİM ölçeği toplam puanlarının ise her iki grupta da benzer olduğu tespit edilmiştir (p>0.05).

Sonuç

Uygulanan CS/ÜS eğitiminin kadınların CKBD’lerini artırmada etkili olduğu fakat kısa süre içerisinde evlilik uyumlarına ve cinsel doyumlarına etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.

Hemşirelerin, ana çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, AP ve sağlıklı cinsel yaşam alanlarında eğitim verme, danışmanlık yapma gibi görev ve sorumluluklarının bulunması nedeniyle CS/ÜS sorunlarının çözümünde aktif rol almaları büyük önem taşımaktadır.

Anahtar Sözcükler

 

Ø  Cinsel sağlık

Ø  Üreme sağlığı

Ø  Evlilik uyumu

Ø  Cinsel doyum

Ø  Hemşire

Ø  Evlilik öncesi danışmanlık

 

 

 

 

 

The Effect of Pre-marital Sexual Health/Reproductive Health Education on the Newly Married Women's Knowledge Level, Marital Adaptation and Sexual Satisfaction


Abstract

Marriage is a relationship between two or more people that is legally accepted or socially approved, giving the parties various rights and obligations. Peer relationship is also characterized by social, economic, cultural interactions and sexuality within the institution of marriage.

This research was planned to determine the effect of premarital sexual health/reproductive health (SH/RH) education on the knowledge level, marital adjustment and sexual satisfaction of newly married women and is an intervention study based on pretest-posttest control group design.

Materials and Methods

The research community is composed of volunteer women from the Mustafa Kızıklı Family Health Center from June 2016 to December 2017 who were giving blood to receive a premarital medical report. The institutional permission was obtained for the study through ethics committee decision for the study and and informed volunteer. Total of 184 persons were determined as the sample numbers in both groups were n1 = 92, n2 = 92. Intervention and control groups are similar in terms of sociodemographic variables and marital characteristics.

As data collection tools in this study; Personal information form, Beliefs and Attitudes Towards Marriage Scale, Health Belief Model (SiM), Evaluation Form on Levels of Knowledge on Sexual Issues (CKBD), Golombok-Rust Sexual Satisfaction Scale-Female Form (GRISS) and Marriage Compliance Scale (EUÖ) were used. Survey forms were applied to women before starting the study to determine the content of the SH/RH training to be given. Training material was prepared for the requested subjects.

Women in the intervention group were given SH/RH training before the wedding, on appointment days, once a week for 2 weeks, for a total of 2 hours by the resercher. Women in the control group were not given any training. The women in the intervention and control group were asked to complete all the scales and forms after completing four months of marriage.

Results

There was no statistically significant difference between the pre-test and post-test total scores in the control group (p<0.05), while it was determined that the women in the intervention group had higher  (p>0.05) CKBD scale posttest total score (74.08±11.98) than pre-test total score (65.19±9.88). It was observed that the posttest total data score was significantly higher in the intervention group (74.08±11.98) than in the control group (62.33±12.57) (p <0.05).The EU, GRISS and SIM scale scores were similar in both groups (p> 0.05).

Conclusion

It was concluded that the SH/RH training applied was effective in increasing the CKBD of women but in a short time there was no effect on marital adjustment and sexual satisfaction. It is very important for women's health and illness nurses to take an active role in solving SH/RH problems because of their duties and responsibilities, such as protecting and developing mother and child health, providing education and counseling in AP and healthy sexual life.

Keywords

Ø  Sexual health

Ø  Reproductive health

Ø  Marital adjustment

Ø  Sexual satisfaction

Ø  Nurse

Ø  Premarital counseling