TÜRKÇE EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİNİN SORUNLARI


ÇOBAN A.

Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, vol.2, no.1, pp.121-138, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The purpose of this study is to determined Turkish preservice teachers' opinion about that the problems of turkısh teachıng and education. The study group of the research is composed of 27 Turkish preservice teachers who study 4. class in the Department of Turkish Education at Faculties of Education in Erciyes University in 2013-2014 academic year. The data obtained from the structured interview forms which is created from the findings of previous studies . Descriptive analysis technique was used to analyze and interpret the collected datum. The results of this study data expressed 5 main theme 18 sub- theme, 115 code, according to the opinion Turkish preservice teachers. These sub- theme and code have been classified under five different categories by taking their common traits into account. According to the findings of this study, Turkish preservice teachers expressed the important problems of turkısh teachıng and education.

Keywords: Turkish teachıig and education, Turkish lesson, Turkish teacher, Teaching and education problems

Bu çalışmanın amacı, çağın şartlarına uygun şekilde kendini güncelleyen, elindeki bilgileri yapılandırıp anlamlandıran ve bunları etkili bir şekilde aktarabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Türkçe eğitimi ve öğretimi sürecinde karşılaşın sorunları, Türkçe öğretmeni adaylarının gözlemleriyle betimlemeye çalışmaktır. Bu amaç çerçevesinde bütüncül bir bakış açısı yakalayabilmek için alan yazında yapılan çalışmalar da göz önünde bulundurularak konu başlıkları belirlenmiş ve bu başlıklara yönelik sorular oluşturulmuştur. Oluşturulan bu sorulara Türkçe eğitimi alanında uzman kişi görüşü doğrultusunda son şekli verilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim modeli ile desenlenen araştırma betimsel bir nitelik taşımaktadır. Çalışmanın verileri 2013-2014 yılında Erciyes Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 4. sınıfta öğrenim gören 16 kız 11 erkek olmak üzere toplam 27 öğretmen adayından yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Elde edilen veriler betimsel analizi yaklaşımıyla değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucunda bulgular 5 ana tema, 18 alt tema ve 115 kod altında toplanmıştır.

Anahtar Kavramlar: Türkçe eğitimi ve öğretimi, Türkçe dersi, Türkçe öğretmeni, Eğitim ve öğretim sorunları.