Temporomandibular eklem iç düzensizliğinin cinsiyet, yaş, eğitim durumu, iş durumu ve medeni durum ile ilişkisinin incelenmesi


Eraslan R., Kılıç K.

Selcuk Dental Journal, vol.7, no.2, pp.246-251, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 7 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.15311/selcukdentj.483443
  • Journal Name: Selcuk Dental Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.246-251
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Background: Temporomandibular disorder (TMD) is a disorder that includes many etiological conditions, characterized by chewing muscles and pain and dysfunction of the temporomandibular joint. In addition to internal factors such as bruxism, malocclusions, degenerative joint diseases, environmental external factors play an important role in the etiology of the discomfort that occurs with symptoms such as pain in the chewing muscles, restricted mouth opening, deviation in the mandibular movement and joint sound. The purpose of this study; It is the examination of demographic information of patients with temporomandibular joint internal derangement such as age, gender, marital status, job status and educational status. Methods: The patients included in the study were randomly selected among those who applied to Erciyes University Faculty of Dentistry due to the problem in the temporomandibular joint. Informed consent form was taken from the patients. The study covers 80 people in total. Results: When the data obtained from the study were examined, it was found that the temporomandibular joint internal derangement was more common in women than in men (3.7 / 1). The average age of 26.90 ± 10.33 revealed that temporomandibular joint internal derangement was more common in young people. In our study, it was found that there was no relationship between marital status, education status and job status and disease. Conclusion: Temporomandibular joint internal derangement is more common in women than in men. Age distribution gives the disease the identity of young-middle age disease. In our study, it was reported that there was no relationship between marital status, education status and job status and disease. KEYWORDS Gender, educational status, job status, marital status, temporomandibular joint internal derangement, age

Amaç: Temporomandibular düzensizlik (TMD), çiğneme kasları ve temporomandibular eklemin ağrı ve fonksiyon bozukluğu ile karakterize, birçok etyolojik koşulu içeren bir rahatsızlıktır. Çiğneme kaslarında ağrı, ağız açmada kısıtlılık, mandibular harekette deviasyon ve eklem sesi gibi semptomlar ile ortaya çıkan rahatsızlığın etyolojisinde bruksizm, maloklüzyonlar, dejeneratif eklem hastalıkları gibi iç etkenlerin yanı sıra emosyonel durumların etkili olduğu çevresel dış etkenler de rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı; temporomandibular eklem iç düzensizliği olan hastaların yaş, cinsiyet, medeni durum, iş durumu ve eğitim durumu gibi demografik bilgilerinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntemler: Araştırmaya dahil edilen hastalar Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’ne temporomandibular eklemindeki problemden dolayı başvuran kişiler arasından randomize olarak seçilmiştir. Hastalardan bilgilendirilmiş onam formu alınmıştır. Çalışma toplamda 80 kişiyi kapsamaktadır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen veriler incelendiğinde temporomandibular eklem iç düzensizliğinin kadınlarda erkeklere oranla (3.7/1) daha çok görüldüğü tespit edilmiştir. Yaş ortalamasının 26.90±10.33 olması, temporomandibular eklem iç düzensizliğinin gençlerde daha sık görüldüğünü ortaya koymuştur. Çalışmamızda medeni durum, eğitim durumu ve iş durumu ile hastalık arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. Sonuç: Temporomandibular eklem iç düzensizliği kadınlarda erkeklere oranla daha çok görülmektedir. Yaş dağılımı hastalığa genç-orta yaş hastalığı kimliğini vermektedir. Çalışmamızda medeni durum, eğitim durumu ve iş durumu ile hastalık arasında bir ilişki olmadığı bildirilmiştir. ANAHTAR KELİMELER Cinsiyet, eğitim durumu, iş durumu, medeni durum, temporomandibuler eklem iç düzensizliği, yaş