Eğitim Fakültesi ile Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Duyarlılıklarının ve Etkili Öğretmen Özelliklerinin İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği


BORAN M. , YELKEN T.

III. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Adana, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Adana
  • Basıldığı Ülke: Türkiye

Özet

Bu çalışmanın amacı, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri ile Mersin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programında eğitim alan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlılıklarını ve etkili öğretmenlik özelliklerini belirlemektir. Tarama modelinde gerçekleştirilen araştırmanın evrenini, 2014-2015 öğretim yılı bahar döneminde, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesinin farklı bölümlerindeki 671 adet son sınıf öğrencileri ile Mersin Üniversitesi Pedagojik Formasyon Sertifika Programında eğitimine devam eden 677 adet öğretmen adayı oluşturmaktadır. Örneklemi ise kolay ulaşılabilir örneklem yöntemi ile belirlenmiş, evrenden ulaşılabilen 345’i kadın 150’si erkek olan 495 adet öğretmen adayından oluşmaktadır. SPSS 20 ve LISREL 8.71 istatistik paket programları kullanılarak toplanan veriler üzerindeki uygun istatistiksel çözümlemeler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, öğretmen adaylarının mesleki duyarlılıklarının ve etkili öğretmen özelliklerinin oldukça yüksek olduğu ve sadece öğrenim görülen bölümlere göre anlamlı farklılıklar gösterdiği belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının cinsiyeti, mezun oldukları lise türleri, anne ve babanın eğitim durumu ve öğretmenlik mesleği tercih sırası ile öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlılıkları ve etkili öğretmen özellikleri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunmadığı belirlenmiş; öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik duyarlılıkları ile etkili öğretmen özelliklerine ilişkin görüşleri arasında orta düzeyde pozitif bir korelasyon olduğu ve bu korelasyonun istatistiksel açıdan anlamlı olduğu gözlenmiştir (r = 0,431, p<0,01).