6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEME


ZORLU Y.

II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kyrgyzstan, 1 - 04 December 2012, pp.740-758

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Kyrgyzstan
  • Page Numbers: pp.740-758

Abstract

With  the abolition  of  state monopoly on broadcasting  in Turkey  in 1993 with  a change  in constitution, 
private radio and television channels mushroomed quickly. A!er this change, 3984 numbered Law on Radio and 
Television Outlets’ Establishment and Broadcasting was put into force and Radio and Television Supreme Council 
(RTÜK) was established as the regulatory institution for commercial radio and television broadcasting. Rapid in-
novations and legal requirements in the "eld of broadcasting resulted in about 20 changes to be made on pertinent 
law and "nally there has been a necessity to prepare a totally new law. #e 6112 numbered law about the Establish-
ment and Broadcasting services Radio and Television stations, which was put into force on Mart the 3rd in 2011 
was prepared in accordance with EU Audio-visual Media Services Regulations and under the framework of EU Full 
Membership negotiations paying a$ention speci"cally  to  legal  requirements and innovations  in communication 
technologies. Some of the crucial changes that new law includes are; adoption of radio and television broadcasting 
to EU standards and increasing the share of foreigners up to 50%, reduction of share from advertisement incomes to 3%, allowing new broadcasting methods such as IPTV, WebTV and Mobil TV and optional broadcasting, allo-
cating public broadcasting exclusively to TRT and "nally scheduling the transfer to digital-terrestrial broadcasting. 
#e study aims to evaluate the law numbered 3984 and important changes included in 6112 numbered law in ac-
cordance with EU acquis communitaire and providing additional perspectives for potential issues in the new era.
Keywords:  EU  Adoption Process, Radio  and  television Broadcasting,  6112 numbered Law, Radio  and 
Television Supreme Council (RTÜK).
Türk?ye’de 1993 yılında Anayasa’da yapılan değ?ş?kl?kle yayıncılık alanındak? devlet tekel?n?n kaldırılmasıyla 
özel radyo ve telev?zyon kanalları hızla çoğalmıştır. Söz konusu değ?ş?kl?ğ?n ardından 3984 sayılı Radyo ve Telev?z-
yonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun kabul ed?lm?ş ve kanunla b?rl?kte t?car? radyo ve telev?zyon yayın-
larını düzenley?c? kurum olarak Radyo ve Telev?zyon Üst Kurulu (RTÜK) kurulmuştur. Yayıncılık alanındak? hızlı 
gel?şmeler ve yasal gerekl?l?kler, söz konusu kanunun üzer?nde 20 c?varında değ?ş?kl?k yapılmasına yol açmış ve n?ha-
yet yen? b?r yasa yapmak kaçınılmaz olmuştur. 3 Mart 2011’de yürürlüğe g?ren 6112 Sayılı Radyo ve Telev?zyonların 
Kuruluş ve Yayın H?zmetler? Hakkında Kanun, özell?kle yasal gerekçeler? ve ?let?ş?m teknoloj?s?ndek? gel?şmeler? d?k-
kate alarak AB tam üyel?k müzakereler? kapsamında ve AB Görsel-İş?tsel Medya H?zmetler? Yönerges? çerçeves?nde 
yapılmıştır. Yen? yasanın ?çerd?ğ? öneml? değ?ş?kl?kler; radyo ve telev?zyon yayıncılığını AB standartlarına uyumlu 
hale get?rmes?n?n yanında yabancı payını %50’ye çıkarması, reklâm gel?rler?nden ödenen payı %3’e ?nd?rmes?, IPTV, 
WebTV, Mob?lTV g?b? yen? yayın tekn?kler?ne ve ?steğe bağlı yayıncılığa ?mkân tanıması, kamu yayıncılığını yalnızca 
TRT’ye  tahs?s etmes?,  sayısal-karasal yayına geç?lmes?n?  takv?me bağlaması olarak  sıralanab?l?r. Bu  çalışma, 3984 
sayılı yasayı ve AB müktesebatını d?kkate alarak 6112 sayılı yasanın ?çerd?ğ? öneml? değ?ş?kl?kler? değerlend?rmey? 
ve yen? dönemde ortaya çıkab?lecek sorunlara ?lave perspekt??er sunmayı amaçlamaktadır.  
Anahtar Kel!meler: AB Uyum Sürec?, Radyo-Telev?zyon Yayıncılığı, 6112 Sayılı Yasa, RTÜK.