MONOLİTHİC ZİRCONİUM OVER İMPLANT RESTORATİON: A SOLUTİON FOR AN ALLERGİC TOTAL EDENTULOUS PATİENT: A CASE REPORT


Creative Commons License

Ayata M.

ERDİŞ ULUSLARARASI DİŞ HEKİMLİĞİ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 26 - 28 February 2020, pp.574-576

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Kayseri
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.574-576

Abstract

Alerjik Tam Dişsiz Hastada İmplant Üs
tü Monolitik
Zirkonyum Kullanilmasi
Mustafa Ayata
¹,
1: Erciyes Üni. Diş Hekimliği Fakültesi
Giriş: Konvansiyonel tam protezlerin kullanımı, yetersiz stabilite, destek ve
retansiyon kaybı gibi çok sayıda problemide beraberinde getirmektedir.
Bununla berab
er, implant üstü sabit protezler kullanıldığı taktirde bu
problemler giderilebilir ve böylece hastaların psikolojik ve sosyal
durumunda düzelme görülebilir. İmplant üstü sabit protez kullanan
hastalarda, tam protez kullananlara göre daha az kemik kaybı
gör
ülmektedir. Ayrıca bu tip protezler, konvansiyonel tam protezlere göre
hasta memnuniyeti, çiğneme yeteneği ve yaşam kalitesini değiştiren protetik
konforu hastaya daha iyi sağlamaktadır. Vaka: Tam dişsiz 54 yaşındaki kadın
hasta estetik, fonksiyon ve fonas
yon şikayetleriyle kliniğimize başvurmuştur.
Hastanın anamnezinde birçok maddeye alerjisi olduğu bilgisi alınmıştır.
203
Bunun üzerine hastaya sabit protez istediği için implant üstü protez
planlaması yapılarak, hastanın tıp fakültesinde gerekli testler netice
sinde
titanyuma alerjisi olmayıp, nikel krom kabolt maddelerine alerjisinin
bulunduğu tespit edilmiştir. Hastaya implantlar yerleştirildikten 3 ay sonra
kliniğimizde implant üstü protez yapımına başlanmıştır. Hastanın
interokluzal mesafesinin kısıtlı olmas
ı ve implant firmasının vidalı açılı
abutment seçeneğinde platformun yüksek olması neticesinde, bu firmanın
simante abutmentlarının kullanımına karar verilmiştir. İnterokluzal mesafenin
az olması durumu ve simante abutmentlarda tutuculuk kaybetmeme
açısınd
an gerekli freze yapılamadığı ve hastanın alerjisi sonucunda implant
üstü protez materyali olarak monolitik zirkonyum yapılmasına karar
verilmiştir. Açık kaşık ölçü yöntemiyle, ölçü postları paten rezinle birbirine
bağlanarak ölçü alınmıştır. Hastanın oklu
zyon dikey boyutu, basplak üzerine
akrilik diş dizilerek tespit edilmiş olup modeller artikülatöre alınarak,
monolitik zirkonyum (Optima CadCam zirkonyum blok, 3/4) yapılmıştır.
Monotilitik zirkonyumun estetik kaygılarından dolayı bukkal yüzeylere
felspati
k porselen işlenerek kabul edilebilir bir estetik sonuç sağlanmıştır.