Japon Dili Eğitiminde ? (wa) ve ? (ga) ilgeçleri ve Bu İlgeçlerin Türkçeye Yansımaları / The Preposition ? (wa) and ? (ga) in Japanese Language Education and Their Reflections in Turkish


Atay A.

Japon Dili İncelemeleri, Atay A., Editör, Transnational Press London, London, ss.215-233, 2018

  • Basım Tarihi: 2018
  • Yayınevi: Transnational Press London
  • Basıldığı Şehir: London
  • Sayfa Sayıları: ss.215-233
  • Editörler: Atay A., Editör

Özet

Japon Dili Eğitiminde (wa) ve (ga) İlgeçleri ve Bu İlgeçlerin Türkçeye Yansımaları

The preposition (wa) and (ga) in Japanese Language Education and Their Reflections in Turkish

 

 

Ayşegül ATAY -Erciyes Üniversitesi

Özet

Sınıf ortamında öğrenilen Japoncayı doğal bir ortamda ya da herhangi bir söylem ortamında kullanırken dinleyici tarafından doğru anlaşılmak ve dinleyicinin konuşmalarını doğru anlamak iletişimin akıcı olmasını sağlar. Yabancı dil ve de Japonca öğrenicilerinin en öncelikli amacı budur. Bu amaca ulaşmak için de Japoncanın temelini oluşturan wa ve ga’nın kulanım farkını ve ortama bağlı olarak cümleye verdiği anlamları ayırt etmek, başka bir deyişle bu ikisini yerinde kullanma becerisini kazanmış olmak gerekmektedir. Bu nedenle bu araştırmanın konusunu wa ve ga’nın kullanım farklılığından kaynaklı anlam farklılığını betimlemek ve bunların Türkçe’ye aktarılışını tespit etmek oluşturmaktadır. Diğer bir deyişle, bir cümle wa aldığında da ga aldığında da yapısal açıdan doğru ise bu cümleler arasında nasıl bir fark bulunmaktadır? Ders kitaplarında değinilmeyen ama kayda değer bir fark yaratan bu tür kullanım ve anlam farkları nasıl açıklanabilir? Bu tür cümleler arasındaki farkı anadili Türkçe olan bir öğrenicinin ilk aşamada anlaması güç olmaktadır. Bu ikisi arasındaki kullanım ve anlam farklılığının söylem ortamları içinde açıklanabileceği düşünülmektedir. Buna göre bu çalışmada Imamura (2002)’nın “bilinen” wa ve “bilinmeyen / yeni bilgi” ga karşıtlığı açısından, alanyazında geçen örnekler ve ortamlar temelinde wa ve ga’nın anlam farklılıklarının Türkçeye yansımalarına bakılmış ve buna bağlı olarak Japonca öğretimi sahasındaki öğreniciler ve öğreticilere pratiğe uygulanabilecek öneride bulunulmuştur.

Anahtar Sözcükler: wa, ga, yalın hal, ilgeç, konu, sıfır biçimbirim

 

Abstract

Using the Japanese language learned in the classroom setting in a natural environment or in any discourse environment, understanding by the listener and understanding the listener's speech correctly makes communication more fluent. This is the primary purpose of foreign language and Japanese learners. In order to achieve this aim, it is necessary to distinguish the usage difference of wa and ga, which is the basis of Japanese, and the meanings given to the sentence depending on the environment, in other words, to gain the skill of using these two in the correct context. For this reason, the purpose of this study is to describe the difference in meaning of wa and ga due to differences in usage and to determine their transfer to Turkish. In other words, what is the difference between these sentences with the usage of when there is a sentence with the usage of wa or ga; and it gets structurally true? How can such differences in usage and meaning be explained, which is not stated in the context of the coursebooks but whenever it is applied it will make a significent difference? A learner whose native language is Turkish might have  difficulties to understand the difference betwen the two in the basic level. It is thought that the difference between the usage and meaning of the two can be explained in discourse environments. In this study, in terms of the opposition of  “known” wa and “unknown / new knowledge” ga of Imamura (2002), the reflection of meaning differences of wa and ga on the basis of examples and environments in the literature were examined. As a result, a proposal has been presented to the learners and teachers in the field of Japanese teaching to be applied in classroom practices.

 

Key Words: wa,ga, nominative case, preposition, topic, zero morpheme