Cemheratu Eş'âri'l-Arab'ın İlk Dönem Şiir Antolojileri Arasındaki Yeri ve Önemi


Creative Commons License

PARILDI M.

Marife, no.11, ss.129-140, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2011
  • Dergi Adı: Marife
  • Sayfa Sayıları: ss.129-140

Özet

Câhiliye döneminde ve İslamî dönemde yaşamış kırk dokuz şaire ait kırk dokuz kasideyi
ihtiva eden Cemheratu eş?âri’l-?Arab adlı antoloji, Arap şiir mirasının intikalini sağlayan
önemli eserlerden biridir. Şiir seçiminde izlediği yolla el-Mufaddaliyyât ve elAsma?iyyât’ın tamamlayıcısı olmuştur. Sistematik bir bölümlendirmeye sahip olup, “mukaddime” ve” seçilmiş şiirler” olarak iki ana bölüme ayrılmıştır. Epeyce uzun olan mukaddime kısmında şiir tenkidine yer verilmiştir. Seçme şiirler bölümü de, her birinde yedi
şairin yer aldığı yedi kısma ayrılmıştır. Bunlar “sumût” (mu?allakât), “mucemherât” (derlenip toplanan şiirler), “muntekayât” (seçilmiş şiirler), “muzehhebât” (altın suyu ile yazılmış şiirler), “merâsî” (mersiyeler), “meşûbât” (karışık kasideler), “mulhamât” (sağlam
ve kuvvetli kasideler) başlıkları altında sıralanmıştır. Şairlerin sıralanmasında kronoloji
gözetilmiştir. Diğer kaynaklarda bulunmayıp sadece Cemhera’da yer alan kasideler de
vardır. Cemhera’nın en büyük eksikliği müellifi hakkında elimizde hiçbir bilgi bulunmamasıdır.
Anahtar Kelimeler: Şiir, Cemhera, Kuraşi, Mufaddaliyyat, Asmaiyyat.