DENEYSEL SİROZDA SERUM OROTİK ASİT DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ


Karataş F., CANATAN H., Bakan İ., halifeoğlu İ.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ TIP DERGİSİ, vol.16, pp.263-266, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Due to hepatocellular damage, NH3 level is increased and levels of urea cycle enzymes are reduced. NH3 causes increase in the synthesis of mitochondrial carbamoyl phosphate. After diffusing into cytosole, carbamoyl phosphate is directed to pyrimidine synthesis by cytosolic carbamoyl phosphate synthase and increase in orotic acid production is observed. Objective of the present study was to evaluate orotic acid levels in experimental cirrhosis induced by CCl4. Total of 36 rats (control: 17, experimental group: 19) were used in the study. Experimental cirrhosis was induced by CCl4. Total protein, albumin, AST, ALT, ALP and LDH levels in serum were determined by an autoanalyzer whereas orotic acid levels were determined with HPLC. There was no significant changes in total protein levels whereas albumin levels were reduced in both group of rats. AST, ALT, ALP, LDH and orotic acid levels were found to be significantly increased in cirrhotic rats compared to control ones (p<0.005). There was a statistically significant increase in orotic acid levels in rats with experimental cirrhosis. Therefore, orotic acid level, in addition to other liver function parameters such as AST, ALT, ALP, LDH may be routinely determined so that more useful and meaningful results can be obtained about pathogenesis of liver diseases especially cirrhosis.

Hepatosellülar hasara bağlı olarak NH3 düzeyi yükselir ve üre döngüsü enzimlerinde azalma meydana gelir. Yükselen NH3 düzeyi mitokondriyal karbamoil fosfat sentezinin artışına neden olur. Sitozole diffüz olduktan sonra karbamoil fosfat, sitozolik karbamoil fosfat sentetaz tarafından pirimidin sentezine yönlendirilir ve orotik asit üretiminde artış gözlenir. Bu çalışmanın amacı CCl4 ile oluşturulan deneysel sirozda orotik asit düzeylerini değerlendirmektir. Çalışmada toplam 36 sıçan (kontrol= 17, deney grubu= 19) kullanıldı. Deneysel siroz CCl4 ile oluşturuldu. Serum total protein, albumin, AST, ALT, ALP, ve LDH düzeyleri otoanalizörle tayin edilirken, orotik asit düzeylerinin tayininde HPLC kullanıldı. Her iki grupta total protein düzeylerinde anlamlı bir değişiklik yok iken, albumin düzeyleri azaldı. Kontrol ile karşılaştırıldığında, sirotik sıçanların AST, ALT, ALP, LDH ve orotik asit düzeylerinin anlamlı derecede arttığı görüldü (p<0.005). Deneysel siroz oluşturulan sıçanların orotik asit düzeylerinde istatistiki olarak anlamlı bir artış vardır. Bu nedenle, AST, ALT, ALP ve LDH gibi karaciğer fonksiyon parametrelerine ek olarak orotik asit düzeylerinin de rutin olarak saptanması ile, karaciğer hastalıklarının, özellikle de sirozun patogenezi hakkında daha faydalı ve anlamlı sonuçlar elde edilebilir.