Evaluation of Pharyngeal Airway Changes in Patients with Skeletal Class III Malocclusion after Modified Reverse Headgear Therapy


Creative Commons License

Atilla O. A. , Öztürk T. , Yağcı A.

International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, vol.1, pp.183-194

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.183-194

Abstract

Amaç: İskeletsel sınıf III maloklüzyona büyüme& gelişim dönemindeki hastalarda modifiye reverse headgear ile faringeal havayolu boyutlarında meydana gelen değişikliklerin incelenmesidir.

Materyal & Metot: İskeletsel sınıf III maloklüzyona sahip modifiye reverse headgear ile tedavi edilen 22 hastanın (12 erkek, 10 kadın; yaş ortalaması: 11,93±1,87 yıl) tedavi öncesi (T0) ve tedavi sonrası (T1) alınan lateral sefalometrik filmleri analiz edilmiştir. Çalışmada 4 adet iskeletsel açısal ölçüm (SNA, SNB, ANB, SN-PP) kullanılmıştır. Faringeal havayolu boyutlarının belirlenmesi amacıyla PNS-UPW (PNS-Ba çizgisi ile faringeal havayolu kesişimi ve posterior farenjiyal duvar arasındaki uzaklık), Cv2’-MPW (2. Vertebra düzlemi ile orta farenjiyal duvar arasındaki uzaklık), Cv3’-LPW (2. Vertebra düzlemi ile alt farenjiyal duvar arasındaki uzaklık) ile PASmin (dil tabanı ile posterior faringeal duvar arasındaki uzaklık) uzaklıkları ölçüldü. Tedavi öncesi ve sonrası yapılan ölçümler ile elde edilen verilerin normal dağılıma sahip olduğu görüldü. İstatistiksel analiz için Peared Samples-t test ve Pearson korelasyon testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Ortalama tedavi süresi 11,65±2,46 ay olarak bulunmuştur. Ortopedik tedavi sonrası SNA ve ANB açılarının (p<0,05) başlangıç değerleriyle karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı arttığı görülmüştür. SNB ve SN-PP açılarında ise istatistiksel olarak anlamlı bir değişim görülmemiştir. Farengeal havayolu ölçümlerinde kullanılan PNS-UPW, CV3’-LPW, PASmin ve CV2’-MPW uzaklıklarında anlamlı derecede bir artış olduğu görülmüştür (p<0,05). PNS-UPW uzaklığı ile PASmin uzaklığı arasında (r=0,765; p<0,05) ve SNA ile CV3’-LPW arasında (r=0,765; p<0,05) pozitif yönde güçlü bir korelasyon bulunmuştur.

Sonuç: İskeletsel sınıf lll maloklüzyona sahip büyüme gelişim dönemindeki hastalara uygulanan modifiye reverse headgear tedavisi üst çenenin öne hareketi ile birlikte faringeal havayolunun sagittal boyutunda artış sağlamaktadır

Anahtar Kelimeler: modifiye reverse headgear, posterior hava yolu, iskeletsel sınıf III