Nikotin’in Sıçan Fetuslarında Arka Ekstremite Kemik Gelişimi Üzerine Etkisi


Creative Commons License

YILMAZ H., ERTEKİN T. , ATAY E., NİSARİ M. , SUSAR H., AL Ö., ...More

17. Ulusal Anatomi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 6 - 09 September 2016, pp.28

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.28

Abstract

Objective: When nicotine was taken within pregnancy period,it passed into fetal circulation and causes fetal malformations.The aim of research is to determine the rate of cartilage/bone  that belongs to hind limbs of fetus whose mothers exposed to nicotine.

Material and method: The study has been planned as three mothers in each group.These groups were determined as control,low (3mg/kg) and high dose of nicotine. (6mg/kg).The doses were given from first day to twentieth days of pregnancy.The mothers were sacrificed and fetuses were taken in 20th day.15 fetus from each group were applied double staining protocol.The primer and seconder ossification centers of hindlimbs were identified under stereomicroscope and the photos were taken.

Results: We determined that the ossification rates of the femur were 31,08%,3.10%,19.34%  in control,low and  high dose nicotine groups respectively.The ossification of tibias has been calculated as 35.80% in the control group,26.04% in low dose of nicotine group,23.40% in  high dose of nicotine group.The region that exhibits ossification in fibula was determined as 38,90% in the control group,24.16% in the low dose of nicotine, 20.32% in the high dose of nicotine group.

Conclusion: The decrease in the ossification rate of examined bones was statistically significant (p <0.05) and determined that this situation was in a dose-dependent manner.In the future;we thought that studies related to the treatment of teratogenic effects of nicotine on bone development may be beneficial.

Amaç: Hamilelik süresince alınan nikotin fetal dolaşıma geçer ve fetal malformasyonlara sebep olur.Bu çalışmanın amacı hamileliği boyunca annelerine nikotin verilen sıçan fetuslarının arka ekstremitelerinde kemik ve kıkırdak oranını belirlemektir.

Method: Çalışma her gruba 3 anne düşecek şekilde kontrol, düşük (3mg/kg) ve yüksek doz nikotin(6 mg/kg) grubu olarak belirlendi.Belirlenen dozlar gebeliğin ilk gününden 20. gününe kadar verildi.20. gün anneler sakrifiye edilerek fetuslar alındı.Her grupta 15 fetus’a ikili iskelet boyama protokolu uygulandı.Stereomikoskop altında fetusların arka ektremitelerinin pimer ve sekonder kemikleşme yerleri belirlendi ve fotoğrafları çekildi.

Bulgular: İncelene femurlarda kemikleşme oranının kontrol grubunda %31.08,düşük doz %23.10,yüksek doz nikotin grubunda ise %19.34 olduğu belirlendi.Tibialarda ise kemikleşme oranı kontrol, düşük doz ve yüksek doz nikotin gruplarında sırasıyla %35.806,% 26.04 ve %23.40’ı olarak hesaplandı.Fibulalarda kemikleşme sergileyen bölgelerin oranı ise kontrol grubunda % 38.80,düşük doz nikotin grubunda %24.16,yüksek doz nikotin grubunda  %20.82 olarak tespit edildi.

Sonuç: Çalışma yapılan kemiklerdeki kemikleşme oranındaki gerilemenin istatistiksel olarak anlamlı olduğu (p<0.05) ve bu gerilemenin doza bağlı olduğu ortaya konuldu.İleriki dönemde nikotinin fetal kemik gelişimindeki teratojenik etkilerinin tedavisi ile ilgili çalışmalar yapılmasının yararlı olacağını düşünmekteyiz.