Undergraduate Tourism Students Perception of Service Quality in Student Housing Places


Creative Commons License

Yılmaz İ., Çeşmeci N.

Verimlilik Dergisi, vol.2021, no.2, pp.127-139, 2021 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2021 Issue: 2
  • Publication Date: 2021
  • Doi Number: 10.51551/verimlilik.671476
  • Title of Journal : Verimlilik Dergisi
  • Page Numbers: pp.127-139

Abstract

Purpose: The aim of this study is to determine the perceptions of students, studying tourism at the undergraduate level, regarding the quality of student housing places.

Methodology: A survey was conducted and the data was collected using purposive sampling method form 334 students, studying at Tourism Faculty in Nevşehir Hacı Bektaş Veli University and staying in state dormitories, private dormitories and student apartments. Statistical analysis methods such as factor analysis, reliability analysis and ANOVA analysis were used in the analysis of the data obtained.

Findings: The results of the analyses show that students' perceptions of service quality have a five-factor structure. These factors are; "staff", "managerial approach", "physical characteristics of the building", "financial and socio-cultural elements" and "other features/amenities". It has been found that the expectations of the students regarding these five factors (quality of service) have not been adequately met. Students evaluate low the following issiues related with housing service quality: “lack of adequate reference to their opinions”, “inadequacy of common areas of use” and “lack of continuous improvement”. Students evaluate high the “24 hour hot water facility”, “lack of heating problems” and the “clean and smooth appearance of the staff”. In addition, it was found that there is a significant difference between the students' perceptions of service quality by different housing types and that there are differences by reasons for choosing housing place.

Originality: In this study, the perception of housing services quality by undergraduate tourism students were investigated, which makes a significant contribution in particular to Turkish literature on the subject. It’s believed to be one of the first housing service guality studies, carried out among undergraduate tourism students.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, lisans düzeyinde turizm eğitimi almakta olan öğrencilerin barınma hizmetlerinin kalitesine ilişkin algılamalarının belirlenmesidir.

Yöntem: Araştırma verileri, kolayda örnekleme yöntemiyle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Turizm Fakültesi’nde lisans düzeyinde turizm eğitimi gören ve devlet yurdu, özel yurt ve öğrenci apartı gibi konaklama işletmelerinde kalan toplam 334 öğrenciye anket uygulanarak toplanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde faktör, güvenilirlik ve ANOVA gibi istatistiksel analiz yöntemlerinden faydalanılmıştır.

Bulgular: Analiz sonuçları, öğrencilerin hizmet kalitesi algılamalarının beş faktörlü bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir. Bu faktörler “personel”, “yönetim anlayışı”, “binanın fiziksel özellikleri”, “maddi ve sosyokültürel unsurlar” ve “diğer özellikler/imkânlar” şeklinde adlandırılmıştır. Öğrencilerin söz konusu beş faktöre (hizmet kalitesine) ilişkin beklentilerinin yeterince karşılanamadığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin hizmet kalitesi ile ilgili en fazla memnuniyetsizlik duydukları hususlar; “görüşlerine yeterince başvurulmaması”, “ortak kullanım alanlarının yetersizliği” ve “sürekli iyileştirme anlayışının benimsenmemesidir”. Öğrenciler en fazla “24 saat sıcak su imkânından”, “ısınma sorunu olmamasından” ve “personelin dış görünüşünün temiz ve düzgün olmasından” memnundur. Ayrıca öğrencilerin hizmet kalitesi algılamaları arasında bazı barınma yerlerine ve barınma yeri tercih nedenlerine göre anlamlı fark bulunmuştur.

Özgünlük: Araştırmada turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin barınma hizmetlerinin kalitesi ile ilgili görüşlerine yer verilmiş olması, özellikle konuyla ilgili Türkçe literatüre kayda değer bir katkı sunmaktadır. Literatürde barınma hizmetleri kalitesi konusunu turizm öğrencileri örnekleminde ele alan ilk araştırmalardan biri olduğu söylenebilir.