Sosyal Bilgiler ve Tarih Dersleri İçin Alternatif Bir Kaynak: eba.gov.tr


ÖNER G.

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, Muğla, Türkiye, 1 - 03 Eylül 2016, ss.180-181

  • Basıldığı Şehir: Muğla
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.180-181

Özet

Gelişen teknolojinin bir yansıması olarak 2011-2012 eğitim-öğretim yılında ülkemizde eğitim alanında bir reform sayılabilecek bir uygulama Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirildi: Fatih Projesi (Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi). Başta 17 ilde 54 okulda pilot uygulama olarak gerçekleştirilen proje 2016 itibariyle binlerce okulda uygulanmaktadır. Proje kapsamında okullara gönderilen etkileşimli tahta ve öğrencilere dağıtılan tablet bilgisayarlar için projenin ana bileşenlerinden biri olan eğitsel e-içeriğin sağlanması ve yönetilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEGİTEK) tarafından her sınıf seviyesine uygun, doğru ve güvenilir e-içerikleri sunmak için 2012 yılında Eğitim Bilişim Ağı (EBA) hizmete geçirilmiştir. MEB, bu hizmetin amacını; “okulda, evde, kısacası ihtiyaç duyulan her yerde bilgi teknolojileri araçlarını kullanarak etkili materyal kullanımını destekleyip teknolojinin eğitime entegrasyonunu sağlamak” olarak açıklamaktadır. EBA, Fatih Projesi’nin kapsamının genişletilmesiyle ve e-içeriklerinin artırılmasıyla ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kademelerinde yer alan birçok ders için alternatif bir kaynak olarak yer edinmektedir. Araştırmanın amacı, sosyal bilgiler ve tarih öğretmenlerinin kendi derslerinden hareketle EBA hakkındaki görüşlerini almak ve sosyal bilgiler ile tarih dersleri kapsamında EBA’da yer alan ders içeriklerinin bir analizini yapmaktır.

Araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırmanın bir boyutunda veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve bu kapsamda 5’i sosyal bilgiler, 5’i tarih olmak üzere 10 öğretmen ile mülakat yapılmıştır. Araştırmanın diğer bir boyutunda ise doküman inceleme yöntemiyle EBA’da yer alan ders içerikleri incelenmiştir. Farklı nitel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı çalışmadan elde edilen veriler yine farklı nitel veri analiz yaklaşımlarıyla çözümlenmiştir.