Viral boğaz ağrısı tanısı için klinik skor: ‘birinci basamakta boğaz ağrısı projesi yaz ve sonbahar sonuçları’.


MISTIK S. , BALCI E.

5. Aile Hekimliği Araştırma Günleri, Çanakkale, Türkiye, 20 - 23 Mart 2014, ss.20

  • Basıldığı Şehir: Çanakkale
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayısı: ss.20

Özet

Viral boğaz ağrısı tanısı için klinik skor: ‘Birinci basamakta boğaz ağrısı projesi yaz ve sonbahar sonuçları’

 

Mıstık S.1, Balcı E.2, Gökahmetoğlu S.3, Onuk F.A.4

 

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Kayseri

2 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Kayseri

3 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji AD, Kayseri

4 Bünyamin Somyürek ASM, Kayseri

 

Giriş: Boğaz ağrısı birinci basamakta çok sık karşılaşılan bir problemdir ve çoğunda etken viral ajanlardır. Bununla beraber, viral boğaz ağrısı tanısını koymakta kullanılacak bir klinik skorlama mevcut değildir.

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı (1) birinci basamakta boğaz ağrısında viral ve bakteryel ajanların oranlarının bulunması (2) aylar arasındaki farklılıkların gösterilmesi (3) viral boğaz ağrısı tanısını koymaya yardımcı olacak bir klinik skorlama oluşturulmasıdır.

 

Yöntem: Bu çalışma bir Aile Sağlığı Merkezinde yürütülmekte olup 12 Aile Hekimi çalışmaya katılmıştır. Her hastadan A grubu beta hemolitik streptokok için boğaz kültürü ve 16 solunum yolu virüsünü tespit etmek için nazofarinks sürüntüsü alınmaktadır. Haftada 12 örnekten bir yıl boyunca toplam 624 boğaz kültürü alınıp nazofarinks sürüntüsünden de PCR analizi ile virüs tespiti yapılacaktır. Skor oluşturmak için hastaların hikaye ve fizik muayene bulguları detaylı olarak kaydedilmektedir. Çalışma etik kurul onaylı olup Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri birimi tarafından desteklenmektedir (ERUBAP, Proje No. TOA-2012-4148).

  

 

Bulgular: Yirmi altı haftada, 308 hasta çalışmaya alındı. Hastaların yaş ortalamaları±SD 24.49±17.43 (yaş aralığı 3-85) olarak bulundu. Haziran-Kasım 2013 arasında 130 (42.2%) viral enfeksiyon bulunurken 50 hastada(16.2%) AGBHS enfeksiyonu bulundu. Viral analiz için pozitif prediktif modeldeki değişkenler; baş ağrısının olmaması, burun tıkanıklığı, hapşırık, fizik muayenede ≥37.5°C ateş ve tonsillerde eksüda ve/veya şişme bulunmaması olarak tespit edildi. Pozitif viral analiz için olasılık 0’dan 5’e olan skorlar için sırasıyla 8.3%, 14.7-20.4%, 25.2-36.3%, 42.2-55.3%, 61.9-70.7%, ve 82.1% olarak bulundu. Dört ve beş skoru olan hiçbir hastada AGBHS enfeksiyonu yoktu.

 

Sonuç: Çalışmamızın altı aynın sonunda viral boğaz ağrısı tanısında kullanılabilecek skorlama sistemi elde ettik.

 

Tartışma soruları: Viral boğaz ağrısının tanısında klinik skorlama ne kadar yararlı olabilir?