β-Talasemi Major Hasta Kanlarının Elektron Mikroskobik İncelenmesi


ÖZDAMAR S., YAY A. H. , BALCIOĞLU E. , YAY M., SÖNMEZ M. F. , KARABULUT D.

19. ULUSAL ELEKTRON MİKROSKOPİ KONGRESİULUSLAR ARASI KATILIMLI, Türkiye, 22 Mayıs - 25 Haziran 2009

  • Basıldığı Ülke: Türkiye