REPUTATION PERCEPTIONS OF GRADUATES, AS EXTERNAL STAKEHOLDERS: THE CASE OF ERU COMMUNICATION FACULTY


Creative Commons License

Gölgeli K., Yavalar D. E., Macit K.

Dijital Communication Journal , vol.5, no.6, pp.37-54, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 6
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Dijital Communication Journal
  • Journal Indexes: Index Copernicus, Asos İndeks, Other Indexes
  • Page Numbers: pp.37-54
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Reputation is an intangible value consisting of perceptions of internal and external stakeholders of the organization. The sum of the images about the institution on the target audiences constitutes the reputation of the institution. In competitive conditions of today, it has become necessary for institutions to manage their reputations and measure how their reputation is perceived by their stakeholders regardless of which sector they operate in. In the study, it is aimed to measure the attitudes of the graduates that are the external stakeholders of the Erciyes University Faculty of Communication, towards the institution they graduated from. Mixed method technique was used in the research. First an online questionnaire followed by a semi-structured focus group interview was done in order to collect data.This design has been particularly useful in explaining unexpected research findings. With the convenience sampling method 208 graduates participated in the voluntary survey and 17  graduates participated in the focus group interview. The findings obtained by both methods confirm each other. It has been determined that Erciyes University Faculty of Communication has many positive images in the perception of its graduates that are its external stakeholders. Keywords: reputation, reputation management, reputation perception, external stakeholder, university graduates. 

İtibar, iç ve dış paydaşların örgüte ilişkin algılamalarından oluşan soyut bir değerdir. Hedef kitleler üzerinde kurumla ilgili oluşan imajların toplamı kurumun itibarını oluşturmaktadır. Günümüz rekabet koşullarında kurumların hangi sektörde faaliyet gösterirse göstersin itibarlarını yönetmeleri ve paydaşları tarafından itibarlarının nasıl algılandığını ölçmeleri bir zorunluluk haline gelmiştir. Çalışmada Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dış paydaşları olan mezunlarının mezun oldukları kuruma yönelik tutumlarının ölçülmesi amaçlanmaktadır. Araştırmada karma yöntem tekniği kullanılmıştır. Veri toplamak için önce çevrimiçi anket ardından yarı yapılandırılmış odak grup görüşmesi gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım özellikle beklenmeyen araştırma bulgularını açıklamakta faydalı olmuştur. Kolayda örnekleme yöntemi ile gönüllülük esasına dayalı ankete 208, odak grup görüşmesine ise 17 mezun katılım sağlamıştır. İki yöntemle de elde edilen bulgular birbirini doğrular niteliktedir. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin dış paydaşları olan mezunlarının algısında birçok olumlu imaja sahip olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Kelimeler: İtibar, itibar yönetimi, itibar algısı, dış paydaş, üniversite mezunları.