MİYASTENİA GRAVİS HASTALARINDA YAPILAN TRANSSTERNAL TİMEKTOMİYİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER


Creative Commons License

Eröz Ç., Sarılar A. Ç.

56.Ulusal Nöroloji Kongresi, Ankara, Turkey, 28 November - 02 December 2020, pp.117

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.117
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract


Amaç: MiyasteniaGravis (MG) nöromüsküler bileşkenin otoimmün kökenli hastalığıdır. Medikal tedavisinde antikolinesteraz ajanlar, immünsüpresifler, plazmaferez ve gamaglobülinler kullanılmaktadır. Bununla beraber bu ajanlarla klinik remisyon oranı %15’lerdedir.Transternal olarak yapılan timektominin MG’li hastalarda hastalık remisyon oranını %60 ’e kadar arttırdığı bilinmektedir.Bu çalışmada, transternal timektomi yapılan hastaların klinik verileri ve cerrahi sonuçları ile incelenerek timektomi başarısını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır Gereç ve Yöntem: Erciyes Üniversitesi göğüs cerrahisi kliniğinde 2013-20019 tarihleri arasında timektomi yapılan 26 MG hastasının demografik verileri ve cerrahi sonuçları retrospektif olarak incelendi.Hastalar preoperatif Osserman sınıflamasına göre gruplara ayrıldı. Takip bilgileri hastane kayıtları veya telefon görüşmeleriyle elde edildi. Hastaların timektomi öncesindeki nörolojik muayeneleri,toraks tomografileri,asetilkolin reseptör (achr) antikor düzeyleri ve repetetif sinir uyarım testleri not edildi. Ayrıca timektomi sonrasında hastaların şikayetlerinin olup olmadığı ve varsa şikayetlerinin ne olduğu 6 aylık periyotlarla poliklinik muayenesi ile incelendi. Bulgular: Toplam 26 hastanın 14 ü kadın, 12’si erkekti. Yaş ortalamaları 45.4 idi (17-79). Hastaların %53.8’i osserman class I ,%19.2 class IIa ,%19.2 class IIb %3.8 class III ,%3.8 class IV idi. 26 hastanın 25’ine transsternal yaklaşımla maksimal timektomi yapılmış olunup, bir hastaya genişletilmiş timektomi uygulanmıştır. Cerrahi dokunun histopatolojik incelenmesinde %57.6 oranında timomaya ,%15.3 oranında timik hiperplazi ve %26.9 oranında normal timus dokusuna rastlanılmıştır.Timektomi sonrasında 19 aylık takiplerinde hastaların %57.9 oranında remisyon gösterilmiştir.Ayrıca 6 aylık periyotlarla yapılan poliklinik izlemlerinde hastaların %73.6’sında timektomi sonrası immünsupresif dozunda azalma olduğu bildirilmiştir.Ancak hastaların %26.3’ünde timektomiye rağmen atak sıklığında azalma olmadığı ve dirençli olduğu görülmüştür.Timektomi yapılan bir hastada miyastenik kriz nedeniyle eksitus görülmüştür. Hastaların ilk şikayeti ile timektomi zamanı arasındaki süre ortalaması 10.5 (1-60) ay olarak hesaplanmıştır. Dirençli sayılan %26.3 lük gruptaki hastalarda timektomi zamanı ortalama (2-48 ay) 17.2 ay olarak saptanmıştır. Dirençli gruptaki vakaların %80’inin Osserman class IIb ve üzeri grupta olduğu saptanmıştır. Sonuç: Miyastenia graviste timektomi yapılan hastalarda miyastenik semptomlarda gerileme,atak sayısında azalma saptanmıştır. Erken timektomi yapılan hastalarda remisyonda kalma oranları daha fazladır.Hastalığın kliniği ağırlaştıkça timektomi başarısında düşme görülmüştür. Çalışmamızda kliniği hafif olan grupta timektomi erken dönemde yapılınca oldukça etkili bir tedavi şekli olduğu tespit edilmiştir.