Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Üstbiliş Becerilerinin Bazı Değişkenler Açısındanİncelenmesi


Creative Commons License

Sevgi S., Çağlıköse M.

Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, vol.9, no.1, pp.139-157, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

This study analyzed the relationship between sixth grade students’ metacognition beliefs and some variables such as gender, schools’ location, mother’s and father’s education level. In this research, survey method was used to collect data from 624 sixth grade students who were attending to six middle schools in Kayseri. “Metacognition Scale” (MS) which is developed for 5-8 grade students and “demographics information part” which was added by the researcher were administered to students. Non-parametric tests, Kruskal Wallis and Mann-Whitney U, were used to analyze data (p < 0.05). The result of the study indicated that metacognitive beliefs for sixth grade students were similar for both female students and male students. Schools’ location makes a significant difference for the sixth grade students’ metacognition beliefs in favor of schools in the higher socio-economic neighborhood. Sixth grade students whose mothers have an education level higher than high school have higher metacognitive abilities than other students. Fathers’ education level which is above the university makes significant mean difference of the sixth-grade students’ metacognition abilities. The results of the study were discussed according to educational implications and future studies. 

Bu çalışma, altıncı sınıfa devam eden ortaokul öğrencilerinin üstbiliş becerileri ile cinsiyet, okul yeri, anne ve babanın öğrenim seviyesi arasındaki ilişkiyi analiz etmektedir. Çalışmanın verileri Kayseri ilinin merkezinden rastgele seçilen 2 ilçede bulunan rastgele seçilen 6 ortaokulda altıncı sınıfa devam eden 624 öğrenciden genel tarama yöntemi ile toplanmıştır. İlköğretim öğrencileri için geliştirilen Bilişüstü Ölçeği (BÖ) ve araştırmacılar tarafından eklenen kişisel bilgi formu ile birlikte altıncı sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Verilerin analizi parametrik olmayan testlerden Kruskal Wallis ve Mann-Whitney U ile yapılmıştır (p<0,05). Çalışmanın sonucunda, altıncı sınıfa devam eden kız ve erkek öğrencilerin üstbiliş becerileri benzer çıkmaktadır. Sosyoekonomik düzeyi yüksek olan çevrelerde bulunan okullara devam eden altıncı sınıf öğrencilerinin lehine üstbiliş becerileri yüksek çıkmaktadır. Altıncı sınıfa devam eden öğrencilerinin annelerinin öğrenim seviyesi lise ve üzeri ise bu öğrencilerin üstbiliş becerileri annesinin öğrenim seviyesi liseden aşağıda olan öğrencilere göre daha yüksektir. Babanın öğrenim seviyesi üniversite ve üzeri ise altıncı sınıfa devam eden öğrencilerin üstbiliş becerilerinin ortalamasında anlamlı bir farklılık oluşturmaktadır. Çalışmanın sonuçları doğrultusunda eğitimsel önermeler ve ilerideki çalışmalar için öneriler paylaşılmıştır.