Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yerel Coğrafya


Creative Commons License

Öner G.

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 8 - 09 Kasım 2018, ss.542-550

  • Basıldığı Şehir: Nevşehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.542-550

Özet

Coğrafya inceleme alanı gereği içinde bulunduğumuz yer küreyi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışmaktadır. Bunu yaparken de kendi içinde çeşitli bilim dallarına ayrılarak benzer veya farklı unsurları kendilerine has yöntemlerle yerel, bölgesel, ulusal veya küresel ölçekte incelemektedir. Bu incelemeden elde ettikleri bilgiler ise özelde coğrafya biliminin genelde ise pozitif bilimlerin gelişmine katkı sağlamaktadır. Coğrafya biliminin elde ettiği bilgilerin kullanıldığı başlıca lanlardan biri olan coğrafya eğitimi bireyin içinde bulunduğu çevreyi ve dünyayı anlamasına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken de yerel coğrafyadan yararlanabilmektedir. Yerel coğrafya, yeryüzünün sınırlandırılmış bir alanının coğrafi olarak bir veya birçok açıdan incelenmesini temel alan bir coğrafya yaklaşımıdır. Yerel coğrafya öğretimi ise iki boyutta ele alınabilmektedir. İlk anlamda bireyin yakın çevresinden hareketle coğrafya konularının öğretiminde kullanılabilecek tüm coğrafi unsurların öğretime dâhil edilmesini gerektiren bir coğrafya öğretim yaklaşımı olarak; ikinci anlamda ise öğretim kademesi veya ders içeriği farketmeksizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin tümünde yerel coğrafi çevrede yer alan unsurlardan faydalanmasını temel alan genel bir öğretim yaklaşımı olarak ifade edilebilmektedir. Gerek içeriği gerekse de hitap ettiği öğrenci kitlesi düşünüldüğünde yerel coğrafyadan ilk ve ortaokul kademelerinde yararlanılabilecek başlıca derslerden birisi de Sosyal Bilgiler’dir. Ancak öğrenme-öğretme sürecinde yerel coğrafyadan yararlanabilmesi için öncelikli olarak bunun ders içeriğinde bir karşılığının olması gerekmektedir. Bu bağlamda araştırmanın amacı 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda yer alan yerel coğrafya unsurlarının (her iki boyutta) nerede ve nasıl yer aldığını ortaya koymaktır. Bu kapsamda araştırmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Doküman inceleme yöntemi ile öğretim programı incelenmiştir. Doküman verileri ise içerik analizi ile çözümlenmiş ve bulgular yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda yorum ve önerilerde bulunulmuştur.