Dirençli Nefrotik Sendromlarda Ofatumumab Deneyimi


Özbaş B. , Helvacı Ö., Derici Ü., Arınsoy S. T.

21. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 1 - 05 May 2019, pp.32

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Gazimagusa
  • Country: Cyprus (Kktc)
  • Page Numbers: pp.32

Abstract

Dirençli Nefrotik Sendromlarda Ofatumumab Deneyimi

Burak Özbaş1 , Özant Helvacı1 , Ülver Derici1 , Selim Turgay Arınsoy1 , 1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji, Ankara

Giriş: Dirençli Kronik Lenfositik Lösemi/Lenfoma’da kullanılmak üzere geliştirilen bir Anti-CD20 monoklonal antikor olan Ofatumumab’la ilgili olarak Ritüksimab direnci veya allerjisi öyküsü olan Lupus nefriti, Fokal Segmental Glomerüloskleroz (FSGS) ve Minimal Değişiklik Hastalığı ile takipli hastalarda kullanıldığında olumlu sonuçlar alındığına dair yayınlar mevcuttur. Biz bu bildiride benzer endikasyonlarda Ofatumumab tedavisi verdiğimiz hastalarımızın sonuçlarını paylaşmayı amaçladık.

Yöntem: Her ikisi de biyopsi tanılı olan, birisi post-transplant nüks etmiş Ritüksimab dirençli FSGS, diğeri de Ritüksimab allerji öyküsü olan primer Membranöz Glomerulonefrit (MGN) tanılarıyla takip ettiğimiz nefrotik düzeyde proteinürisi olan iki hastamıza 700 mg/1,73 m² dozundan 2 hafta arayla Ofatumumab verildi. Yanıt değerlendirilmesi amacıyla 0, 3 ve 6. ayda CD19 (+) B lenfosit düzeylerine, böbrek fonksiyon testlerine, 24 saatlik idrarda protein miktarlarına bakılması planlandı. Hastalardan tedavi öncesi hepatit belirteçleri, EBV/CMV DNA görüldü. Akciğer grafileri muhtemel enfeksiyonlar açısından incelendi ve profilaktik haftada 3 gün 400/80 mg ko-trimoksazol verildi.

Bulgu: FSGS ile takipli 41 yaşındaki erkek hastanın tedavi öncesi kan üre azotu (BUN) 21 mg/dl, serum kreatinin 1,43 mg/dl, glomerüler filtrasyon hızı (eGFR) 60,4 mL/dk/1.73m², serum albümin düzeyi 2,2 g/dl, 24 saatlik idrarda protein 8,1 gr ve CD19(+) B-Lenfosit oranı %2,5 geldi. Tedavinin 3. ayında bakılan BUN 20 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 1,4 mg/dl, eGFR 62 mL/dk/1.73m², serum albümin düzeyi 3 g/dl, 24 saatlik idrarda protein 8,5 gr ve CD19(+) B-Lenfosit oranı %1 geldi. MGN ile takipli olan 19 yaşındaki erkek hastanın ise tedavi öncesi BUN 38 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 2,48 mg/dl, eGFR 36 mL/dk/1.73m², serum albümin düzeyi 2,6 g/dl, 24 saatlik idrarda protein 13,6 gr iken, CD19(+) B-Lenfosit oranı %7,5 geldi. 3. ayda bakılan BUN 37 mg/dl, serum kreatinin düzeyi 2,41 mg/dl, eGFR 37 mL/ dk/1.73m², serum albümin düzeyi 3,4 g/dl, 24 saatlik idrarda protein 14,1 gr ve CD19(+) B-Lenfosit oranı %1 geldi. Hastalarda infüzyona bağlı herhangi bir allerjik reaksiyon gelişmezken, MGN ile takipli hasta solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle parenteral antibiyotik tedavisi aldı.

Sonuç: Anti-CD20 bazlı tedavilerde yanıt 6.aya kadar gecikebilmekle beraber, bizim hastalarımızda 3.ayın sonunda proteinüride anlamlı azalma henüz görülmemiştir. Olası nedenler olarak ilaç dozunun yetersizliği ve tedavi öncesi GFR kaybının başlaması gösterilebilir. Ofatumumab’ın daha yüksek dozda ve henüz GFR kaybının başlamamış olduğu hastalarda uygulanması durumunda olumlu yanıt alınabilmesi olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Ofatumumab, Nefrotik Sendrom