Okul Öncesi Eğitimde Aranan Veli Profili


Creative Commons License

Manolova Yalçın O. , Durmuşoğlu Saltalı N., Ateş M. A.

Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi , vol.2, no.2, pp.1-23, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 2
  • Publication Date: 2020
  • Title of Journal : Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Dergisi
  • Page Numbers: pp.1-23

Abstract

The aim of this study is to describe the desired parents' profile by preschool teachers in order to provide sufficient education in the preschool period. The research was carried out in accordance with the phenomenological approach of qualitative research strategies. The sample of this study consisted of 41 teachers working in preschool education institutions in Konya. The data was collected by an open-ended interview method, and analyzed by content analysis method. Based on the analysis of the data, the expectations of the teachers have been grouped under three categories in accordance to the desired parental profile in pre-school education. These categories are; “desired parents who are in the process of supporting the child's development”, “parents who are desired in the education process“ and “the desired parents in the communication process with the teacher“. Preschool teachers have stated the most desired parent profiles are the ones who spend quality time with their children during their developmental period. During the students’ education period, preschool teachers desire parents who repeat what has been learned in school with their children. In the category of parental communication process, it has been stated that a respect-based communication is desired with the parent and teacher. 
Keywords: Preschool education, preschooler, parent profile

Bu araştırmanın amacı okul öncesi dönemde nitelikli eğitiminin sağlanması için okul öncesi öğretmenleri tarafından aranan veli profilinin betimlenmesidir. Araştırma nitel araştırma stratejilerinden fenomenolojik yaklaşım yöntemine uygun yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini Konya ilinde bulunan okul öncesi eğitim kurumlarında çalışan 41 öğretmen oluşturmuştur. Araştırmanın verileri açık uçlu görüşme yöntemiyle toplanmış, içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Verilerin analizi doğrultusunda okul öncesi eğitimde aranan veli profiline ilişkin öğretmenlerin beklentileri üç kategori altında toplanmıştır. Bu kategoriler; “çocuğun gelişimini destekleme sürecinde aranan veli”, “eğitim-öğretim sürecinde aranan veli” ve “öğretmenle iletişim sürecinde aranan veli” olarak belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenleri çocuğun gelişimi sürecinde aranan veli kategorisinde en çok çocuğuyla kaliteli zaman geçiren, eğitimöğretim sürecinde aranan veli kategorisinde en çok okulda öğretilenleri evde tekrar eden ve öğretmenle iletişim sürecinde aranan veli kategorisinde ise saygıya dayalı iletişim kuran veli istediklerini belirtmişlerdir.
 Anahtar Sözcükler: Okul öncesi eğitim, okul öncesi dönem çocuğu, veli profili