Median sinirin oluşum varyasyonlarının incelenmesi


Kabak Ş., Ekinci N., HALICI M. , Karaoğlu S. , UNUR E. , ÜLGER H.

Artroplasti Artroskopik Cerrahi, vol.12, pp.183-185, 2001 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12
  • Publication Date: 2001
  • Title of Journal : Artroplasti Artroskopik Cerrahi
  • Page Numbers: pp.183-185

Abstract

SUMMARY

FORMATION VARIATIONS OF MEDIAN NERVE

Purpose:

 

 

The aim of this study is determining

anomalous formations of the median nerve in the arm.

Patients and Methods:

 

 

For this purpose, the

course of the median nerve was investigated in the

arms of 30 adults cadavers.

Results:

 

 

Median nerves of 30 cadavers were

inspected with classical dissection method from the

level of axilla to the arm. Anatomic variations of

the median nerve were detected in 7 cadavers. In these

cadavers the median nerves were formed by the fusion

of three roots; one of them coming from the medial

fascicle, one from the lateral fascicle, and one from

the lateral fascicle either directly or through the

musculocutaneous nerve. In five of seven cadavers

with variation, the third root arose from the lateral

fascicle and was joined to the median nerve at the

distal level. In the remaining two cases, the third root

arose from the branches coming from the lateral

fascicle and joined to the median nerve distal to the

origination of the musculocutaneous nerve.

Conclusion:

 

 

The anatomic variations of the median

nerve must be kept in mind to avoid mistakes in

surgical operations of the axillary region and the arm.

Key Words:

 

 

Median Nerve, Variation.

 

 

ÖZET

Amaç:

 

 

Bu çalýþmada, kol seviyesinde median sinirin

oluþum varyasyonlarýný belirlemek amacýyla yapýldý.

Hastalar ve Yöntem:

 

 

Bu amaçla aksilla ve kol

seviyesinde 30 kadavranýn median sinirlerinin

oluþumlarý, klasik diseksiyon yöntemi ile açýlýp

incelendi.

Bulgular:

 

 

Median sinir varyasyonu 30 olgunun

7’sinde görüldü.Varyasyonlu median sinirler üç

kökün birleþmesi ile oluþuyordu. Köklerden biri

fasciculus medialis’ten, diðeri fasciculus lateralis’ten,

bir diðeri ya doðrudan fasciculus lateralis’ten veya

musculocutaneus sinir yoluyla fasciculus

lateralis’ten geliyordu. Varyasyonlu yedi olgunun

beþinde üçüncü kök distalde fasciculus lateralis’ten

doðup burada median sinirle birleþiyordu. Diðer

iki olguda üçüncü kök fasciculus lateralis’ten, ancak

musculocutaneous sinirin oluþumundan sonra

distalde, buradan gelen dallardan oluþarak median

sinirle birleþiyordu.

Sonuç:

 

 

Aksillar bölge ve kol seviyesinde yapýlacak

cerrahi müdahalelerde bu varyasyonlarýn bilinmesi

önem arzetmektedir.

Anahtar Kelimeler

 

 

: Median Sinir, Varyasyon.