Motor Nöron Hastalığını Taklit Eden Spinal Dural Arteriovenöz Fistül


Creative Commons License

Yetkin M. F. , Kurt Gök D. , Ökçesiz İ.

1. Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Sanal Kongresi, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Kasım 2020, ss.57-58

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.57-58

Özet

karakterize nadir vasküler lezyonlardır. Venöz hipertansiyona sekonder konjestif ödem ve sonuçta gelişen spinal
kord infarktı, polinöropati ya da radikülopatiyi düşündüren asendan motor ve duysal semptomlara yol açar.
Başlangıç belirtileri genellikle nonspesifiktir, yürüyüş zorlukları, bir veya her iki ayakta paraesteziler gibi simetrik
veya asimetrik duyusal semptomlar ve radiküler ağrıyı içerir. Miksiyon ve defekasyon bozuklukları sıklıkla hastalığın
ileri aşamalarında gelişir. Erken tanı ve tedavi geri dönüşümsüz tablolara engel olması sebebi ile çok önemlidir.
Olgu sunumu ve Bulgular: 62 yaşında erkek hasta iki yıl önce başlayan ve giderek artan yürüme güçlüğü yakınması
ile başvurdu. Nörolojik muayenesinde bilateral alt ekstremitelerde silik kuvvet kaybı ve derin tendon reflekslerinde
kayıp izlendi. Laboratuvar testleri normal sınırlarda olan hastanın elektrofizyolojik incelemesinde bilateral alt
ekstremitelerde birleşik kas aksiyon potansiyeli amplitüdleri yaygın olarak düşük, duyu iletim çalışmaları normal
sınırlardaydı. İğne elektromiyografide (EMG) bilateral alt ekstremitede yoğun spontan aktivitenin izlendiği ağır yaygın
nörojenik lezyon bulguları izlendi. Üst ekstremitelerde ise motor ve duysal sinir iletim çalışması ve iğne EMG bulguları
normal sınırlardaydı. Bulguların alt ekstremitelere sınırlı olması nedeni ile yapılan spinal görüntülemede spinal
kordda ödem ve artmış vaskülarite izlendi (Resim 1 A,B,C). Dijital substraksiyon anjiografi (DSA)’da ise SDAVF ile
uyumlu görünüm izlendi (Resim 1 D) ve embolize edildi (Resim E). İşlem sonrası hastanın spinal görüntülemesinde
spinal korddaki ödem bulgularının geriledi (Resim 1 F) ve semptomlarında işlem sonrası kısmi düzelme görüldü.
Sonuç: SDAVF’li hastaların elektrofizyolojik değerlendirmesinin yapıldığı çalışmalarda alt motor nöron, üst motor noron
ve miks tip tutulum bildirilmiştir. Olgumuzda olduğu gibi alt motor nöron bulgularının alt ekstremiteye sınırlı olduğu
progresif yürüme güçlüğü yakınması ile başvuran özellikle orta yaşlı erkek hastalarda ayırıcı tanıda mutlaka SDAVF
düşünülmelidir. Hastalık nadir görülmekle birlikte erken tanı ve tedavi ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Motor nöron hastalığı, radiküler ağrı, spinal dural arteriovenöz fistül, yürüme güçlüğü