ÖĞRETMENLERDE PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK VE ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK DAVRANIŞLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: ÖZEL OKUL ÖRNEĞİ


BOZGEYİKLİ H. , ŞAT A.

HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, vol.3, no.5, pp.172-191, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 5
  • Publication Date: 2014
  • Title of Journal : HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi
  • Page Numbers: pp.172-191

Abstract

The purpose of this research, organizational citizenship behaviors and psychological hardiness levels of teachers working in private schools is examined in terms of the their gender, marital status, seniority, working and learning situations. The descriptive model is used in this research, study group consists 49% (120) were female, 51% (121) were male, and total of 241 people who working private school is located Kayseri in 2013-2014 academic year. The data were collected with personal information form, ‘’Organizational Citizenship Behavior Scale’’ and ‘’Psychological Hardiness Scale’’. Analysis of the data ttest and f-test has been utilized. Research results indicates that organizational citizenship behavior and level of psychological hardiness of teacher are significant difference in terms of several variables. Recommendations based on the findings of the research have been developed.

Bu araştırmanın amacı özel okullarda çalışan öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık davranışları ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin cinsiyet, medeni durum, kıdem, çalışılan kurum türü ve öğrenim durumu açısından incelenmesidir. Betimsel tarama modelinin kullanıldığı bu araştırmada çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretim yılında Kayseri il merkezinde bulunan özel okullarda çalışan % 49’ü (120) si kadın, % 51’(121) i erkek olmak üzere toplam 241 kişi oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında kişisel bilgi formu, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Ölçeği” ve “Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin analizinde t testi ve f testi analizlerinden faydalanılmıştır. Araştırma sonuçları öğretmenlerde örgütsel vatandaşlık davranışları ve psikolojik dayanıklılık düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından anlamlı düzeyde farklılaştığını ortaya çıkarmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak öneriler geliştirilmiştir.