Selenyumun hipotiroidili sıçanlarda hipokampüs deiyodinaz aktivitesi üzerine etkisi


Dursun N. , Babür E., Süer C.

16.Ulusal Sinirbilim Kongresi 2018 , İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2018, ss.163

  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.163

Özet

AMAÇ: Tiroid hormonları fetal ve post-natal sinir sistemi gelişimi ve erişkin beyin fonksiyonlarının devamı için esansiyel bir hormondur. Bu çalışmada, hipotiroidizmde öğrenme ve hafıza fonksiyon bozuklukları ile deiyodinaz (DİO) enzim aktivitesi arasındaki ilişki ve selenyum (Se) desteğinin bu ilişki üzerindeki etkisi araştırılmıştır. GEREÇ VE YÖNTEM: Deneyler, 2 aylık yetişkin erkek Wistar sıçanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Sıçanlar; kontrol (K,n=7), hipotiroid (Ptu, 1mg/ kg/gün, n=8),hipotiroid+sodyumselenit (Sena, 0.5mg/kg/gün, n=8) ve hipotiroid+seleno-L-metiyonin (Semet, 0.7mg/kg/gün,n = 5) grubu olmak üzere 4’e ayrılmıştır.Hipotiroidizm, sıçanlara 21 gün boyunca gavaj ile 6-n-propyl thiouracil (Ptu) verilerek indüklenmiştir.Sıçanlar anestezi altında sakrifiye edilerek hipokampüsleri çıkarılmıştır. Hipokampüs DİO2 ve DIO3 protein seviyeleri western blot yöntemi ile plazma serbestT3 (sT3) ve T4 (sT4) seviyeleri ticari ELISA kiti kullanılarak ölçülmüştür. BULGULAR: Kontrol ve deney grubu sıçanların plazma sT4 seviyeleri,Ptu (p=0,009), Sena (p=0,037) ve Semet (p=0,05) gruplarında kontrol grubuna göre anlamlı derecede azalmıştır. Sıçanların plazma sT3 seviyeleri, Ptu grubunda kontrol grubuna göre anlamlı şekilde düşük bulunmuştur (p=0,032). Ptu grubu DİO2 protein seviyeleri kontrol grubuna göre artmıştır. Sena, Semet ve kontrol grubu DİO2 seviyeleri arasında anlamlı farklılık bulunmamıştır. Ptu grubu DİO3 seviyeleri kontrol grubuna göre azalmıştır (p<0,001). Sena ve Semet grupları kontrol grubundan anlamlı farklılık göstermemiştir. SONUÇ: Bu bulgular selenyumun T4, T3 dönüşümünü katalizleyen DİO1 enzim aktivitesini arttırmasına bağlı görülmektedir.Ptu grubundaki DİO2 enzim aktivitesindeki artış, hipotiroid durumda tiroid hormonunun baskılayıcı etkisinden kurtulmasına bağlı görünmektedir. Se takviyeli gruplarda DİO2 enzim aktivitesi kontrol değerlerine yakın bulunmuştur. Ptu grubu DİO3 enzim seviyesindeki azalma, T3 hormonunun DİO3 gen transkripsiyonu üzerine direk etkisi ile açıklanabilir. Bu çalışma, Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) tarafından TTU-2016-6732 ve TCD-2016-6262 no’lu proje kapsamında desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: hipotiroidi, selenyum, deiyodinaz, hipokampüs

Objective: Thyroid hormones are essential for the development of the fetal, postnatal nervous system and the continuation of adult brain functions. In this study, the relationship between learning and memory function disorders and deiodinase enzyme activity in hypothyroidism and the effect of selenium supplementation on this relationship were investigated Methods: Experiments were performed on 2-month-old adult male Wistar rats. Rats are divided into 4 groups, control (C, n=7), hypothyroid (Ptu, 1 mg/kg/day, n=8), hypothyroid+sodium selenite (Sena, 0.5 mg/kg/day, n=8) and hypothyroid+ seleno-Lmethionine (Semet, 0.7 mg/kg/day, n=5). Hypothyroidism was induced in rats by gavage with 6-n-propyl thiouracil (Ptu) for 21 days. Rats were sacrificed under anesthesia to remove their hippocampus. Hippocampal DIO2 and DIO3 protein levels were measured by the western blot method. Plasma free T3 (fT3) and T4 (fT4) levels were measured using a commercial ELISA kit. Results: Plasma fT4 levels of rats were significantly lower in the Ptu (p=0.009), Sena (p=0.037) and Semet (p=0.05) groups than the control group. Plasma fT3 levels of the rats were significantly lower in the Ptu group than the control group (p=0.032). DIO2 protein levels in Ptu group were significantly higher than the control group. There were no significant difference between Sena, Semet and control group DIO2 levels. The Ptu group DIO3 levels were lower than the control group (p<0.001). Sena and Semet groups did not show any significant difference than the control group. Conclusion: These findings suggest that selenium enhances the activity of DIO1, which catalyzes the conversion of T4 and T3. The increase in DIO2 enzyme activity in the Ptu group seems to be relieved from the suppressive effect of the thyroid hormone in hypothyroid state. DIO 2 enzyme activities were close to control values in Se supplemented groups. The decrease in the level of the DIO3 enzyme in the Ptu group can be explained by the direct action of the T3 hormone on the DIO3 gene transcription. Keywords: Hypothyroid, selenium, deiodinase, hippocampus