Türkiye'de Elektrik Tüketiminin Dinamikleri ve Ekonomik Büyüme: Sınır Testi ve Nedensellik Analizi


Creative Commons License

Altıntaş H. , Koçbulut Ö.

Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, ss.37-65, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Basım Tarihi: 2014
  • Dergi Adı: Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.37-65

Özet

Bu çalışma, Türkiye’de elektrik tüketimi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi iki önemli kontrol değişkeni (ihracat ve yatırım) kullanarak araştırmaktadır. Ampirik uygulamada değişkenler arasında eş bütünleşmenin varlığı doğrulanmış ve ekonomik büyüme, ihracat ve yatırım değişkenlerinin uzun dönemde elektrik tüketimi üzerinde pozitif etkiye sahip olduğunu gös-termiştir. Ayrıca, elektrik tüketiminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü Granger nedensellik sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Türkiye’de enerji kaynaklarını korumaya yönelik elektrik tüke-timini azaltıcı (konservatif) politikaların ve elektrik arzında ortaya çıkabilecek daralmaların eko-nomik büyümeyi azaltabileceğini göstermektedir. Bu nedenle politika uygulayıcıları artan elektrik talebini karşılamak için enerji üretimini artırıcı ve tasarruf edici ileri teknolojileri benimsemeli ve yeni enerji kaynaklarını geliştirici projeleri desteklemelidir.
Anahtar Kavramlar: Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme, ARDL, Türkiye.

This study investigates the relationship between electricity consumption and economic growth in Turkey by using two important control variables (exports and investment). In the empir-ical application, the existence of co-integration between variables is verified and it has shown that economic growth, exports and investment in the long term variables have a positive effect on electricity consumption. In addition, it has been concluded that there is a unidirectional "Granger causality" from the electricity consumption to economic growth. This result shows that consump-tion policies (conservative) and contraction in the electricity supply that are prepared to protect sources of energy to reduce electricity consumption might reduce economic growth in Turkey. Therefore, policy makers should adopt advanced technologies which increase energy production and saving in order to meet growing electricity demand, and should also support projects which develop new energy resources.