Comparison of electrochemiluminescence and enzyme immunoassay methods for the measurement of salivary cortisol Tükrük kortizolü ölçümünde elektrokemilüminesan ve enzimimmünoassay yöntemlerinin karşılaştırılması


Creative Commons License

Elbüken G. , Köse K. , Karaca Z., TANRIVERDİ F. , ÜNLÜHİZARCI K. , ZARARSIZ G. , ...More

Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism, vol.18, no.4, pp.111-115, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 18 Issue: 4
  • Publication Date: 2014
  • Doi Number: 10.4274/tjem.2556
  • Title of Journal : Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism
  • Page Numbers: pp.111-115

Abstract

Purpose: The aim of the study was to compare electrochemiluminescence (ECL) and enzyme immunoassay (EI) methods for the measurement
of salivary cortisol (SC).
Material and Method: SC levels in 20 healthy subjects were measured by two different methods (EI and ECL).
Results: The results obtained from EI and ECL methods were found to be significantly correlated.
Discussion: Measuring SC by ECL method is faster and easier than EI in routine practice. Therefore, SC measured by ECL rather than EI may be
used as a marker of hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis function. Turk Jem 2014; 18: 111-115
Key words: Salivary cortisol, enzymeimmunoassay, electrochemiluminescence, healthy subjects, HPA axis

Amaç: Bu çalışmanın amacı tükürük kortizolü (TK) ölçümünde kullanılan elektrokemilüminesan (EKL) ve enzimimmünoassay (Eİ) yöntemlerini
birbirleriyle karşılaştırmaktır.
Gereç ve Yöntem: Sağlıklı 20 gönüllüden elde edilen tükürük örneklerinden iki farklı yöntemle (EKL ve Eİ) tükürük kortizolü ölçümü yapıldı.
Bulgular: EKL ve Eİ yöntemleri birbiriyle anlamlı şekilde korele bulundu.
Tartışma: Rutin pratik uygulamada tükürük kortizolünün EKL yöntemiyle ölçülmesi hızlı ve kolay bir yöntemdir. Bu yöntemle ölçülen sonuçlar Eİ
yöntemiyle iyi korele bulunmuştur. Bu sebeple EKL yöntemi ile tükürük kortizolü ölçümü, hipotalamus-hipofiz-adrenal (HHA) aks fonksiyonlarının
ölçümünde Eİ yerine kullanılabilecek bir yöntemdir. Turk Jem 2014; 18: 111-115
Anahtar kelimeler: Tükürük kortizolü, enzim immünoassay, elektrokemilüminesan, sağlıklı kişiler, HHA aks