Sağlık Turizmi Alanyazının Bibliyometrik Analizi (2015-2020)


AKIN M. H.

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.10, no.3, pp.2026-2036, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Abstract

Health tourism, which is described as an alternative tourism activity, is constantly growing and is becoming more prominent as a sector. The development of health tourism attracts the attention of researchers and there have been many studies on the health tourism in recent years. On the other hand, based on the lack of an up-to-date research to determine the bibliometric properties of the Turkish articles published in the field of health tourism in the literature, this study aimed to determine the bibliometric characteristics of Turkish articles published between 2015-2020 in the field of health tourism. In line with the purpose of the study, 102 articles on health tourism in the mentioned years on Google Scholar and DergiPark Academic were identified and their bibliometric characteristics were examined. According to the results of this study, which will make original, detailed and up-to-date contributions to the body of knowledge about health tourism, it has been determined that as important findings, the articles on health tourism show variety in terms of associated subjects, keywords and the types of journals they are published, and also articles with multiple authors are numerous and interdisciplinary collaboration is preferred.

Alternatif turizm faaliyeti olarak nitelendirilen sağlık turizmi, sürekli büyümekte ve sektörel olarak daha fazla ön plana çıkmaktadır. Sağlık turizminin bu denli gelişim göstermesi, araştırmacıların ilgisini çekmekte ve son yıllarda konuyla ilgili yapılmış birçok araştırma bulunmaktadır. Diğer taraftan literatürde sağlık turizmi alanında, 2015-2020 yılları arasından yayınlanmış Türkçe makalelerin bibliyometrik özelliklerinin belirlenmesine yönelik güncel bir araştırmanın bulunmamasından hareketle, bu araştırmada 2015-2020 yılları arasında sağlık turizmi alanında yapılmış Türkçe makalelerin bibliyometrik özelliklerinin saptanması amaçlanmıştır. Araştırmanın amacı doğrultusunda, Google Scholar ve DergiPark Akademik veritabanlarında belirtilen yıllarda sağlık turizmi alanında yapılmış 102 makale tespit edilmiş ve bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Sağlık turizmi ile ilgili bilgi birikimine yönelik özgün, detaylı ve güncel katkılar sunacak olan bu araştırmanın sonuçlarına göre, sağlık turizmi alanında yapılan makalelerin ilişkilendirilen konular, anahtar kelimeler ve yayınlandıkları dergilerin türleri bakımından çeşitlilik gösterdiği, ayrıca çok yazarlı makalelerin sayıca fazla olduğu ve disiplinlerarası işbirliğinin tercih edildiği önem arz eden bulgular olarak saptanmıştır.