Pedodonti Kliniğine Başvuran Hastalarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi Çekilme Nedenlerinin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma 


Creative Commons License

Demiroğlu C. , Duman B.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği ve Sağlık Kongresi, İzmir, Türkiye, 28 - 29 Kasım 2020, ss.183-185

  • Basıldığı Şehir: İzmir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.183-185

Özet

Giriş ve Amaç: Bu çalışmanın amacı: 1 Ocak 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında CBCT taraması yapılan 16 yaş altındaki tüm hastalar için CBCT çektirme nedenlerini araştırmaktır. 

Gereç ve Yöntem: Çalışma, Erciyes Üniversitesi Çocuk Diş Hekimliği bölümüne başvuran 16 yaş altı hastalara yapılmıştır. CBCTler retrospektif olarak değerlendirilerek veriler toplanmıştır.1337 hastanın tomografi alınma nedenleri incelenmiştir.Bu nedenler süpernümere diş,kist/ tümör, dentoalveolar travma, yarık damak–dudak, gömük diş lokasyonuna göre kategorize edilmiştir. Verilere tanımlayıcı istatistik uygulanmıştır. 

Bulgular: Hastaların 706’ı kız (%52.8) , 630’u erkektir (%47.1) .Bunların %59’u gömülü diş (n=789) , %10.1’u süpernümere diş (n=135), %7.34 ‘ü kist/tümör (n=98),%4.34’ü dudak-damak yarığı (n=58), %6.96’sı ortognatik cerrahi öncesi değerlendirme (n=93), %7.63’ü tme incelenmesi (n=102) , %2.17’si ortodontik değerlendirme (n=29), %2.40’ı alveolar travma (n=32) için alınmıştır. 

Sonuç: En sık tomografi çekilme nedeni gömük diş lokasyonu değerlendirmesi bulunmuştur.Bunu sırasıyla süpernümerer diş lokasyonu değerlendirmesi ve TME değerlendirmesi izlemektedir. Dental anomali ve patolojilerin tespiti için CBCT’lerin önemi büyüktür. 

Anahtar Kelimeler: CBCT, Pedodonti, Endikasyon 

Aim: The aim of this study is; To investigate the reasons for having a CBCT for all patients under the age of 16 who were screened for CBCT between January 1, 2019 and December 31, 2019. 

Methods: The study was conducted on patients under 16 years of age who applied to Erciyes University Pediatric Dentistry Department. CBCTs were evaluated retrospectively and data were collected. The reasons for obtaining CT scan of 1336 patients were examined. These causes are categorized according to the location of supernumerary tooth, cyst / tumor, dentoalveolar trauma, cleft palate-lip, and impacted tooth. Descriptive statistics were applied to the data. 

Results: 706 of the patients were female (52.8%), 630 of them were male (47.1%). Of these, 59% impacted teeth (n = 789), 10.1% supernumerary teeth (n = 135), 7.34% cyst / tumor (n = 98), 4.34% cleft lip-palate (n = 58), 6.96% pre-orthognathic evaluation (n = 93), 7.63% examination (n = 102), 2.17% orthodontic evaluation (n = 29), 2.40% alveolar trauma (n = 32). 

Conclusion: The most common reason for tomography was found to be the location of the impacted tooth. This is followed by supernumerary tooth location assessment and temporomandibular joint assessment, respectively. CBCTs are of great importance for the detection of dental anomalies and pathologies. 

Keywords: CBCT, Pedodontics, Indication