The Effects of Antiglaucomatous Topical Medications on Retinal Ganglion Cell Apoptosis


Karaküçük S., Yüce Y., Liman N., Ulusal Arda H., Öner A., Gümüş M. K., ...More

Actualite Chimique, vol.31, no.4, pp.310-317, 2009 (SCI-Expanded)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 31 Issue: 4
  • Publication Date: 2009
  • Journal Name: Actualite Chimique
  • Journal Indexes: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Scopus, TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.310-317
  • Erciyes University Affiliated: Yes

Abstract

Purpose: It was aimed to determine the effects of topically applied latanoprost, brimonidine,

dorzolamide and betoxolol on ganglion cell apoptosis in an experimental rat model.

Material and Methods: Intraocular pressure (IOP) was increased by episcleral vein cauterization

in 36 Wistar male albino rats. Rats were divided into 5 sub-groups as follows: Group 1 received

no medication (n=6), group 2 received latanoprost treatment once daily (n=8), group 3

received brimonidine treatment twice daily (n=6), group 4 receieved dorzolamide treatment

3 times daily (n=9), and group 5 received betoxolol treatment twice daily (n=7). IOP was

recorded before and immediately after the cauterization, on the 1st, 2nd, 3rd and 4th weeks.

All eyes were enucleated after four weeks after medication. Apoptosis was determined using

the TUNNEL method.

Results: IOP was observed as increased after cauterization. The eyes were found to have

higher rate of apoptosis in group-1. There was not a statistically significant difference among

the groups in terms of rate of apoptosis.

Conclusion: In an experimental rat model of glaucoma, latanoprost, brimonidine, dorzolamide

and betoxolol was found as equally effective in reducing IOP and these agents similarly lowered

the rate of ganglion cell apoptosis when compared to group 1.

Key words: Apoptosis; Experimental animal rat models; Glaucoma.

Amaç: Bu çalýþmada ratlarda deneysel olarak oluþturulan glokomda antiglokomatöz ilaçlarýn

retina gangliyon hücre ölümü üzerine etkileri araþtýrýlmýþtýr.

Gereç ve Yöntemler: Üç episkleral veni oftalmik koterle yakýlarak göziçi basýnçlarý yükseltilen

36  adet  Wistar  albino  erkek  rat  çalýþmaya  alýndý  ve  beþ  grup  oluþturuldu.  Tüm  ratlara

koterizasyon uygulandýktan sonra 1nci gruptakilere (n=6) ilaç tedavisi verilmedi; ikinci grup

ratlara (n=8) latanoprost 3. grup ratlara (n=6) brimonidine, 4ncü gruptakilere (n=9)  dorzolamid

ve 5. gruptakilere (n=7) betaxolol uygulandý. Operasyondan hemen önce ve sonra, birinci,

ikinci, üçüncü ve dördüncü haftada ölçülen göz içi basýnçlarý kaydedildi. Dördüncü hafta sonunda

ratlarýn gözleri enüklee edildi. TUNEL iþaretleme tekniði ile pozitif boyanan hücreler sayýlarak

sonuçlar istatitiksel olarak deðerlendirildi.

Bulgular: Dördüncü hafta ölçümlerinde, latanoprost uygulanan ratlarda göziçi basýncý, kontrol

gurubuna göre anlamlý derecede düþük bulundu (p<0.05; Mann WhitneyU testi). Tüm tedavi

gruplarýndaki apoptotik hücre sayýlarý, tedavi almayan-kontrol grubuna göre anlamlý derecede

düþüktü (p<0.05, Mann-Whitney U testi). Tedavi gruplarý birbirleriyle kýyaslandýklarýnda,

apoptotik hücre sayýlarý açýsýndan bir farklýlýk görülmedi.

Sonuç: Deneysel rat modelinde topikal olarak uygulanan latanoprost, brimonidin, dorzolamid

ve betaxolol, apoptozu önlemede eþit derecede etkili bulunmuþtur.

Anahtar kelimeler: Apopitoz; Deneysel Hayvan Modeli; Glokom.