Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi


Creative Commons License

AYDIN E., ÖNER G.

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.497-515, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 17 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2016
  • Dergi Adı: Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.497-515

Özet

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeylerini çeşitli değişkenlere göre incelemektir. Betimsel tarama modeli kullanılan bu araştırmanın çalışma grubunu, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören 203 sosyal bilgiler ve 232 sınıf öğretmenliği olmak üzere toplamda 435 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen veriler, araştırmacılar tarafından hazırlanan kişisel bilgi formu ve Yılmaz ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen “Üniversite Öğrencileri İçin Girişimcilik Ölçeği” ile toplanmıştır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeyleri, sınıf seviyesi, bölüm, anne-baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü ve aile aylık geliri değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmamaktadır. Sosyal bilgiler ve sınıf öğretmeni adaylarının girişimcilik düzeyleri, cinsiyet (erkek lehine) ve yaşanılan yerleşim birimi (büyükşehir lehine) değişkenine göre, istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde farklılaşmaktadır.

Anahtar kelimeler: Girişimcilik, girişimci, öğretmen adayı, sosyal bilgiler öğretmeni, sınıf öğretmeni

The aim of this study is to investigate the entrepreneurship levels of the social studies and classroom teachers candidate according to various variables. The study group of this study, in which a descriptive model was used, is formed by a total of 435 teachers candidate (203 social studies teachers candidate and 232 classroom teachers candidate) studying at Erciyes University Department of Education in the academic year 2015-2016. The obtained data in the research were collected by personal information form prepared by the researchers and the "University Students Entrepreneurship Scale" developed by Yılmaz & Sünbül (2009). The entrepreneurship levels of the candidates of social studies and form teacher shows no significant difference according to the grade level, branch, graduated high school, monthly family income, parents' education level and place of residence. Also, the entrepreneurship levels of the candidates of social studies and form teacher shows significant difference according to the gender (favor of men), place of residence (in favor of metropolis). 

Keywords: Entrepreneurship, entrepreneur, candidate teacher, social studies teacher, classroom teacher.